IMDG Kod Eğitimleri

IMDG Kod Eğitimleri 

IMDG Kod -Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İliskin Uluslarararası Kod  

imgd code kitapIMDG Kod-Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İliskin Uluslarararası Kod (International Maritime Dangerous Goods Code -) Birleşmiş Milletler‘e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Deniz Emniyeti komitesi (MSC) tarafından hazırlanmış olan ve iki yılda bir düzenli olarak güncelleştirilen bir kod dur. Deniz yoluyla taşınan paketli  tehlikeli maddeler ile ilgilidir. Denizyolu taşımacılığında güvenli taşımacılık yapılması için yapılması gerekenleri açıklar. Amacı; Birleşmiş Milletler SOLAS/74 (Safety of Life at Sea – Denizde Can Güvenliği) Konvansiyonunun öngördüğü şekilde ambalajlı ( konteyner veya yük taşıma birimlerinde taşınan) tehlikeli yüklerin emniyetle taşınmasında uluslararası bir standart sağlamaktır. IMDG Kod Eğitimleri, IMO üyesi tüm dünya ülkelerinde , tehlikeli yüklerle uğraşan kıyı personeli için 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı ve TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 11 Şubat 2012 tarih, 28201 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği” adı ile düzenlenmiştir.Bu yönetmelik 22 Ocak 2016 tarih 29601 sayılı resmi gazetede bazı değişiklikler yapılarak tekrar yayınlanmıştır . Bu yönetmelikte eğitimler ile ükümler Madde 5 de belirtilmiştir.

Ayrıca 10 Nisan 2017 tarih ve 30296 sayılı Bakan Oluru ile  yürülüğe giren “Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergenin Ek-l Genel Gereklilikler 10. Maddesinde “Kıyı Tesisi İşleticisi tehlikeli maddelerin elleçlenmesi faaliyetlerinde görev  alan alt yüklenici personeli dahil tüm çalışanların tehlikeli maddeler ile ilgili kendi görev tanımlarına uygun eğitimleri almalarını sağlar hükmü vardır.

Uluslararası ve ulusal mevzuatların bir zorunluğu olarak IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yüklerle ilgili faaliyette bulunan kara ve liman tesisi işleticileri,  22.01.2016 tarih ve 29601 sayılı Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İliskin Uluslarararası Kod Kapsamında Egitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği  Madde 5 deki hükümlere göre  çalışanlarına aşağıdaki eğitimleri aldırmak zorundadır.

1-) Genel Farkındalık Eğitim Semineri

2-) Göreve Yönelik Eğitim Semineri

3-) Emniyet Eğitim Semineri

4-) Yenileme Eğitim Semineri

1-) Genel Farkındalık Eğitimi Semineri: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre ait; kara ve liman tesisi personeli ile tehlikeli yük taşımacılığı ve ticareti konularında istihdam edilen personelin yanı sıra IMDG Kod kapsamında tanımlanmış UN No’su (Birleşmiş Milletler Numarası) bulunan tehlikeli yüklerin deniz yoluyla dökme olarak gelip gerek boru hatlarıyla ve gerekse diğer donanımlarla kıyı tesislerindeki tank veya depolara stoklanan yüklerin buralardan kara tankerlerine/araçlarına aktarma işlemini gerçekleştiren personelin almaları gereken eğitimlerdir.

Bu eğitim semineri, deniz yoluyla taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, yük taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük
taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, ayrıştırma, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında, yasal gereklilikleri ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanıma ve mevcut acil müdahale belgelerinin tanımlanmasını içerir.

2-) Göreve Yönelik Eğitim Semineri: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kara ve liman tesisi personeli ile bu genelgede tanımlanan görevleri yerine getirecek personelin Genel Farkındalık Eğitimine ilave olarak kişilerin icra ettiği göreve ilişkin detaylandırılmış eğitimi içerir.

Göreve Yönelik Eğitimleri alması gerekenler ve eğitim kapsamını gösteren tablo

3-)Emniyet Eğitimi Semineri :Kişilerin görevlerini icra ederken tehlikeli madde kaynaklı risklere ve bir sızıntı olması durumunda yapması gereken iş ve işlemlere yönelik alacağı eğitimi içerir.

Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet Eğitimi Seminerleri  ilgili personele bir blok-bütün halinde verilmekte olup bu blok eğitimin süresi dört gündür

4-) Yenileme  Eğitimi : IMDG Kod da yapılan değişiklikler ile ilgili genel bilgilendirmeyi içerir. Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet eğitim seminerlerini alan personelin iki yılda bir almaları gereken eğitimdir.

Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet Eğitimleri blok halinde 4 günde verilir.Tek katılımcı belgesi düzenlenir.Yenileme Eğitimi içinde tek katılımcı belgesi düzenlenir.

Yenileme Eğitimleri, Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet eğitimlerinin  sonunda düzenlenen sertifikanın geçerlilik süresi (2 yıl ) dolmadan mutlaka alınması zorunludur. Belge süresi (2 yıl ) dolanlar kesinlikle yenileme eğitimi alamazlar.Tekrar  Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet Eğitimi (4 gün)   almak zorundadırlar. Yenileme Eğitim süresi 1,5 gündür.

 “Yenileme Eğitimi” seminerlerinin sonunda katılımcılar  yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sınava tabi tutulur. Yapılacak sınav en az 25 sorudan oluşur. Eğitime katılan kişilerin başarılı olup sertifika alabilmeleri için bu sınavlardan 100 üzerinden minimum 70 puan almaları gerekir Yapılan bu sınavda başarılı olanlara bakanlık onayından sonra  IMDG Kod Eğitim katılım belgesi düzenlenir.

Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) Kapsamında kapsamında yer alan tüm personel belirtilen bu eğitimleri sadece  T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlardan ve yine bu kurum tarafından yetkilendirilmiş eğitmenlerden alabilir.

Yetkilendirilmiş liman tesisleri sadece kendi personeline yönelik eğitim semineri düzenleyebilir.

3E Akademi ve 3E Danışmanlık bakanlık tarafından IMDG Kod eğitimi vermeye yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu olup tüm  eğitmenlerimiz de  yetkilendirilmiş eğitmenlerdir.

Tüm yetki belgelerimiz  web sitemizdeki “Kurumsal ” ve alt menüsü “Yetki Belgelerimiz “bölümünde gösterilmiştir.

IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili olarak  eğitim alıp  sertifikalandırılması gereken personel: Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilerdir.

IMDG KOD eğitim seminerleri genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizde yapılabildiği gibi ,talep eden kurum ve kuruluşların taleplerine bağlı olarak kurum ve kuruluşların kendi eğitim salonlarında da karşılıklı mutabakatla belirlenecek tarihlerde yapılabilmektedir.

Eğitim istekleriniz için 0 232 966 29 96 -0546 966 29 96 mail: izmir@3eacademy.com iletişime geçebilirsiniz.