IMDG Kod Eğitimleri

IMDG Kod Eğitimleri 

IMDG Kod -Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İliskin Uluslarararası Kod  

imgd code kitap

Yasal Mevzuat

IMDG Kod-Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İliskin Uluslarararası Kod (International Maritime Dangerous Goods Code -) Birleşmiş Milletler‘e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Deniz Emniyeti komitesi (MSC) tarafından hazırlanmış olan ve iki yılda bir düzenli olarak güncelleştirilen bir kod dur. Deniz yoluyla taşınan paketli  tehlikeli maddeler ile ilgilidir. Denizyolu taşımacılığında güvenli taşımacılık yapılması için yapılması gerekenleri açıklar. Amacı; Birleşmiş Milletler SOLAS/74 (Safety of Life at Sea – Denizde Can Güvenliği) Konvansiyonunun öngördüğü şekilde ambalajlı ( konteyner veya yük taşıma birimlerinde taşınan) tehlikeli yüklerin emniyetle taşınmasında uluslararası bir standart sağlamaktır. IMDG Kod Eğitimleri, IMO üyesi tüm dünya ülkelerinde , tehlikeli yüklerle uğraşan kıyı personeli için 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı ve TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 11 Şubat 2012 tarih, 28201 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği” adı ile düzenlenmiştir.Bu yönetmelik 22 Ocak 2016 tarih 29601 sayılı resmi gazetede bazı değişiklikler yapılarak tekrar yayınlanmıştır . Bu yönetmelikte eğitimler ile hükümler Madde 5 de belirtilmiştir.

3 Mart 2015 tarihinde yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte  Madde 11.   3. fıkrası ç) bendine göre Kıyı Tesis işleticileri tehlikeli madde elleçleyen personeline eğitim aldırması   zorunludur. Madde 12.  ğ) bendine göre de Kıyı  Tesis İşletmecileri eğitim ve sertifikaları olmayan personelin tesislerinde tehlikeli madde elleçleyen alanlara girişine izin vermemeleri gerekir. Madde 14’de eğitim zorunlulukları ve bunların uygulama esaslarına atıfta bulunulur.

Ayrıca 10 Nisan 2017 tarih ve 30296 sayılı Bakan Oluru ile  yürülüğe giren “Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönergenin” Ek-l Genel Gereklilikler 10. Maddesinde “Kıyı Tesisi İşleticisi tehlikeli maddelerin elleçlenmesi faaliyetlerinde görev  alan alt yüklenici personeli dahil tüm çalışanların tehlikeli maddeler ile ilgili kendi görev tanımlarına uygun eğitimleri almalarını sağlar hükmü vardır.

Söz konusu uluslararası ve ulusal yasal mevzuatların getirdiği zorunluluklar çerçevesinde,  IMDG Code kapsamındaki tehlikeli yüklerle ilgili faaliyette bulunan tesisler, yüklemelerin emniyetli ve güvenli yapılabilmesi için ilgili personellerine 26 Temmuz 2019 tarih ve 56617 sayılı “Imdg kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge” kapsamında aşağıdaki eğitimleri aldırmakla yükümlüdür.

  1. Genel Farkındalık Eğitimi
  2. Göreve Yönelik Eğitim
  3. Emniyet Eğitimi Semineri:

Bu eğitimler bir bütün halde verilir. Eğitim sonunda tek bir Imdg kod Göreve Yönelik Eğitim Sertifikası  ile belgelendirilir.

  1. Yenileme Eğitim Semineri :

Yenileme Eğitim semineri IMDG Code’da  yapılan değişiklikler ile ilgili bilgilendirmeleri içerir. Yenileme eğitimi, daha evvel Genel Farkındalık-Göreve Yönelik-Emniyet Eğitimlerini alan personelin iki yıllık sertifika süresi dolmadan  önce tekrar iki sene daha uzatmak için almak zorunda olduğu bir bilgi tazeleme eğitimidir. Sertifikanın geçerlilik süresi (2 yıl ) dolmadan mutlaka alınması zorunludur. Belge süresi (2 yıl ) dolanlar kesinlikle yenileme eğitimi alamazlar.Tekrar  Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet Eğitimi almak zorundadır

26 Temmuz 2019 tarih ve 56617 sayılı Imdg kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge Kapsamında bir bütün halinde alınması gereken genel farkındalık, göreve yönelik ve emniyet eğitimlerinin; ,icra edilen görev bazında konu başlıkları ve süreleri (saat) olarak ve toplam eğitim süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır .


Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) Kapsamında kapsamında yer alan tüm personel belirtilen bu eğitimleri sadece  T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlardan ve yine bu kurum tarafından yetkilendirilmiş eğitmenlerden alabilir.

Yetkilendirilmiş liman tesisleri sadece kendi personeline yönelik eğitim semineri düzenleyebilir.

3E Akademi ve 3E Danışmanlık bakanlık tarafından IMDG Kod eğitimi vermeye yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu olup tüm  eğitmenlerimiz de  yetkilendirilmiş eğitmenlerdir.

Tüm yetki belgelerimiz  web sitemizdeki “Kurumsal ” ve alt menüsü “Yetki Belgelerimiz “bölümünde gösterilmiştir.

IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili olarak  eğitim alıp  sertifikalandırılması gereken personel: Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilerdir.

IMDG KOD eğitim seminerleri genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizde yapılabildiği gibi ,talep eden kurum ve kuruluşların taleplerine bağlı olarak kurum ve kuruluşların kendi eğitim salonlarında da karşılıklı mutabakatla belirlenecek tarihlerde yapılabilmektedir.

Eğitim istekleriniz için 0 232 966 29 96 -0546 966 29 96 mail: izmir@3eacademy.com iletişime geçebilirsiniz.