TMGD Tazeleme Eğitimleri İle ilgili Bakanlık Duyurusu 28.12.2018

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
TAZELEME EĞİTİMLERİ HAKKINDA DUYURU
25.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.04.2017 tarih ve 30043
sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında
Tebliğ’in 21 nci maddesine istinaden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD)
Tazeleme Eğitimleri aynı Tebliğ’in Geçici 2 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre 01.01.2019
tarihinden itibaren başlayacaktır.
Bu kapsamda;
1. Tazeleme eğitimleri Bakanlığımızca TMGD eğitimi vermek üzere yetkilendirilen eğitim
kuruluşlarınca verilecektir.
2. Yenileme eğitimlerinin ulusal mevzuatı ve ADR, RID ve IMDG Kod değişikliklerini
kapsaması zorunludur.
3. Tazeleme eğitimlerinin kayıtları, eğitim kuruluşları tarafından e-devlet
(kamu.turkiye.gov.tr) sistemi üzerinden yapılacaktır.
4. Eğitimin süresi 16’şar saat olacaktır.
5. Eğitime devam zorunludur.
6. Tüm TMGD’ler; ADR, RID ve IMDG Kod Sözleşmelerinin yeni versiyonunun
yayımlandığı yıl içerisinde (Örneğin ADR ve RID için 01.01.2019 – 31.12.2019, IMDG
Kod için 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında) tazeleme eğitimlerini alacaklardır.
7. Eğitim sonrası eğitim kuruluşlarınca yapılacak sınav sonuçları e-devlet
(kamu.turkiye.gov.tr) sistemine girilecektir.
8. TMGD Tazeleme eğitimlerini süresi içerisinde almayan TMGD’ler, Sertifikası yenileme
sınavına giremezler. Tazeleme eğitimi almayan adayların, sertifika bitim tarihinden sonra
tekrar TMGD Eğitimi almaları ve TMGD Sınavına girmeleri gerekmektedir.
9. TMGD’lerin eğitim aldıkları yılda geçerli olan ADR, RID ve IMDG Kod Sözleşmelerine
yönelik tazeleme eğitimi almalarına gerek yoktur. Bu kapsamdaki TMGD’lerin tazeleme
eğitimleri Sözleşmenin bir sonraki versiyonunun yayınlandığı yıldan itibaren başlayacaktır.
10. ADR, RID ve IMDG Kod Sözleşmesinin yeni versiyonun yayınlandığı yıl içerisinde
sertifika süresi biten adaylar yenileme sınavına girmeden önce o yıla ait tazeleme eğitimini
almaları zorunludur.
11. Eğitim kuruluşları 01.01.2019 tarihinden sonra, Sözleşmelerin (ADR, RID ve IMDG Kod)
değiştiği yılların ilk 6 (altı) ayı içerisinde yürürlüğü devam etmekte olan bir önceki
Sözleşmeyi eğitim materyali olarak kullanabileceklerdir. Ancak, bu süre içerisinde yeni
Sözleşmenin güncellemelerini de TMDG adaylarına aktarmak zorundadırlar.
DUYURULUR.