YYS Eğitimleri

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS ) ve Eğitimleri 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Nedir ?

Dış ticaret yapan şirketlerin uluslararası piyasalarda daha çok tercih edilmesi ile rekabet gücünün arttırılarak, ihracatımızın desteklenmesine katkı sağlanması amacıyla; Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası süreci başlatılmıştır. Yetkilendirilmiş yükümlü; Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan bir statüdür.Uluslararası karşılığı da olan YYS (Autorized Economic Operator-AEO) Belgesi ile gümrük tamamen görünmez hale gelmekte, gümrük beyannamesi elektronik ortamda gümrüğün sistemine gönderilmekte, Yeşil Hatta düştüğünde vergiler banka kanalıyla doğrudan ödenerek ithalat işlemi tamamlanmaktadır. Bu da yaklaşık on -on beş dakika sürmekte ve firmalara operasyonlarını etkin yürütme açısından ciddi bir maliyet ve zaman avantajı yaratmaktadır. Şirketlerin Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusu yapabilmeleri için mevzuatta belirtilen bir şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Belgesinin Avantajları

 1. Yeşil Hat: ithalat ve ihract işlemlerinde, gümrük idaresi tarafından eşya ve belge kontrolü yapılmadan, gümrüğe gitmeden işlemlerimiz tamamlanabilecektir. Birkaç gün süren gümrükleme süresi 15 dakikada  tamamlanabilir hale gelmektedir. Yeşil Hat uygulamasıyla;
 • Ciddi bir zaman maliyeti,
 • Demuraj ve ardiye giderleri azaltmış bulunmaktadır.
 • Nadir de olsa, gümrükte beyannamemiz kırmızı veya sarı hatta düşse bile dosyamız öncelikli olarak incelenecek, hızlı bir şekilde işlemleri tamamlanacaktır.
 • Eşyayı taşıt üstünde gümrükleme ve götürü teminat, onaylanmış ihracatçı yetkisi kullanılarak gümrükleme süresi ve maliyetleri azaltma imkanı elde etmektedir.
 • Götürü teminatta vergilerin %1 ‘nin teminat olarak verilmesi yeterli olacaktır. Şu an için OKSB olduğu için %10 verilmektedir.
 • YYS, uluslararası geçerliliği olan üst düzey prestij sağlayan sertifikadır. Ülkemizin Güney Kore ile olduğu gibi diğer ülkelerle de karşılıklı tanıma anlaşması yaparak, firmamızın belgesi başka ülkeler gümrüklerinde de tanıma imkanı kazanacak, yurtdışında da eşyamızın gümrük kolaylıklarından yararlanabilecektir.
 • Şuan için TBMM’de gündeminde olan AB’ne uyum kapsamında hazırlanan yeni Gümrük Kanunu Taslağında;
 • Kayıt Yolu İle Beyan: gümrüğe her bir ithalat için gümrük beyannamesi verilmeyip, ay sonunda toplu tek bir beyanname verilecek, hesaplanan vergiler bir sonraki ay ödenebilecektir. KDV beyanında olduğu gibi, böylece iki ay sonra vergiler ödenecek, işlemlerde de büyük kolaylık sağlanacak,
 • VİP Gümrükleri: Türkiye genelinde tüm ithalat ve ihracat işlemleri merkezin bulunduğu tek gümrük idaresinden yapılabilecektir.

Gelinen nokta itibariyle, YYS belgesi olan ile olmayan firmalar arasında eşyanın gümrükten çekilmesinde önemli bir maliyet ve operasyonel farklılık oluşmuştur. Rekabetin giderek arttığı, küresel oyuncuların öne çıktığı bu sistemde, orta ölçekteki oyuncularından kurumsal yapılarını güçlendirerek YYS belgesini almaları geri kalmalarını önleyecek, rekabet güçlerini artıracaktır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Başvuru Süreci 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurusunu; yalnızca başvuru dilekçesi doldurarak geçilebilecek bir adım gibi algılamamak gerekir. YYS Başvurusu, içinde birçok kritik süreci barındıran bir süreçler bütünüdür. Başvuru sürecinde özellikle ISO belgelerinin güncellenmesi, YMM raporunun temin edilmesi gibi birçok sair mevzuattan etkilenen adımlar mevcuttur. Bu nedenle başvuru belgelerinin de Yönetmelikle belirlenen esasları içerecek şekilde, Soru Formunun doldurulması çalışmalarıyla eş zamanlı olarak hazırlanması önem arz etmektedir.

İlgili Bölge Müdürlüğü’ne Yapılacak Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Formu
 2. Soru Formu
 3. Adli sicil belgeleri/Beyan formları
 4. Vergi borcu olmadığını gösterir yazı
 5. SGK prim borcu olmadığını gösterir yazı
 6. Mali durumunu gösteren YMM Raporu
 7. Güncel imza sirküleri
 8. ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları

13.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği gereği; yukarıda sayılan belgelerden başvuru formu, soru formu ve YMM Raporu e-imza ile imzalanarak elektronik ortamda sunulmalıdır. Soru formuna dayanak oluşturan eklerin ise imzaya gerek olmadan elektronik ortamda sunulması yeterlidir. Adli sicil belgeleri/beyan formları başvuru tarihinden en fazla iki ay önce, vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair yazılar en fazla bir ay önce alınmış olmalı ve elektronik ortamda sunulmalıdır. Bunun yanı sıra başvuruda aday firmanın güncel imza sirküleri ve geçerli ISO 9001, ISO 27001 belgeleri de hem elektronik hem fiziki ortamda sunulmalıdır.

YYS Eğitimlerinin Amacı:

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurularında bulunacak şirketlerin dikkat etmesi gereken hususlardan biri de; gümrük ve dış ticaret işlemleri ile emniyet ve güvenlik kapsamındaki konularda personellerini eğitime tabi tutmaktır. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmelerde, Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü kapsamında personelin bilinçlendirmesi amacıyla düzenli olarak uzman eğitmenlerin vereceği eğitim programlarına katılması beklenmektedir. Uzman eğitmenlerimizce verilen YYS Eğitimlerinde katılımcılara aşağıda belirtilen program dahilinde bilgilendirmeler yapılarak ve güncel uygulamalara değinilmektedir. Eğitim sonunda her kursiyere eğitim katılım belgesi verilmektedir.

Eğitim Yeri 

YYS Eğitimleri İstanbul ve İzmir Eğitim merkezlerimizde verilebildiği gibi istenildiğinde firmaların talepleri doğrultusunda kendi yer ve salonlarında da gruplarına özel olarakta verilmektedir.

YYS Kapsamında Eğitim Konuları 

 1. Dış Ticaret – Gümrük İşlemleri Kapsamındaki Eğitim Konuları (1 gün )

Gümrük Mevzuatının Genel Çerçevesi, İthalatı İzne Tabi Eşyalar, İhracatı İzne Tabi Eşyalar,Eşyanın Gümrük Kıymeti ve Doğru Kıymet Beyanı, Eşyanın Menşei ve Doğru Menşe Beyanı, Eşyanın Tarife Sınıflandırması ve Doğru Tarife Beyanı, Gümrük Rejimleri, Basitleştirilmiş Gümrük Uygulamaları, İthalat Tebliğleri,  İthalat Vergileri, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu ve DFİF Kesintisine Tabi Eşyalar, Ek Mali Yükümlülük, Anti-Damping ve Telafi Edici Vergiler, İthalat / İhracat Kaynaklı Riskler,Dış Ticaret Mevzuatının Genel Çerçevesi,Ürün Güvenliği Tebliğleri, Kıymet Tabanlı Gözetim Uygulamaları

 

 1. Emniyet ve Güvenlik Kapsamındaki Eğitim Konuları ( 1 gün )

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında vermiş olduğumuz Emniyet ve Güvenlik Kapsamı Eğitimleri yeni EK-2 Soru Formu / Öz Değerlendirme Formu (Eski Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Rehberinin 35. – 80. ve 108. maddeli soruları) doğrultusunda; Terörizm, Kaçakçılık, İnsan Kaçakçılığı, Organize suç, Uyuşturucu maddeler, Narkotik, Nükleer, Kimyasal (NBC) maddeler, Biyolojik, Yanıcı, Patlayıcı maddeler, Zulalar, Şüpheli kişi, Şüpheli eşya ve\veya Şüpheli olay, İzinsiz giriş teşebbüsleri  ve diğer Güvenlik İhlalleri vb. konu başlıklarından oluşmakta olup Yetkilendirilmiş Yükümlü EK-2 Soru Formu / Öz Değerlendirme Formu Soru Formunun;

7.4. Eğitim ve Farkındalık
7.4.1. Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili risklere yönelik olarak aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangisi/hangilerinin alındığını işaretleyiniz.

a)Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili riskler konusunda eğitim alınmaktadır. 
b)İlgili personelin narkotik maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.
c)İlgili personelin nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.
ç)İlgili personelin yanıcı ve patlayıcı maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.
d)Söz konusu eğitimler en az üç yılda bir verilmektedir.
e)Söz konusu eğitimler, bu konulara ilişkin olarak fiilen ya da geçmişte görev yapan ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan kendi personelimiz tarafından verilmektedir.
f)Söz konusu eğitimler bu konulara ilişkin olarak geçmişte görev yapmış ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan personel istihdam eden şirketlerden hizmet alımı ile gerçekleştirilmektedir.
g)Söz konusu eğitimler bu konulara ilişkin olarak geçmişte görev yapmış ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan bağımsız eğitmenlerden hizmet alımı ile gerçekleştirilmektedir.

12.1. Olay yönetimine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a)Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumları tespit etmek için uzman kişi/kuruluşlardan eğitim alınmaktadır.
b)Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumları nasıl tespit etmek için risk analizi yapılmaktadır.
c)Eşya güvenliği ile ilgili kriz yönetimi planı vardır.
ç)İş idaresinin devamlılığı için iş sürekliliği planı mevcuttur.
d)Planlar düzenli olarak güncellenmektedir.
e)Planın uygulanması için koordinatör belirlenmiştir.
f)Kriz yönetimi konusunda çalışanlarınıza bu konulara ilişkin olarak fiilen ya da geçmişte görev yapan ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan kişiler tarafından eğitim verilmektedir.
g)Acil durum tatbikatları yapılmaktadır.
ğ)Yaşanan olaylar veya riskli durumlar bildirilmesi, çözülmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi için temel nedenler araştırılmaktadır.

sorularının 7.4.1. a,b,c,ç,f ve 12.1. a,b,f sorularına yanıt verecek olan eğitimler ile YYS Kapsamında ki gerekliliklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamdaki eğitimde firmada çalışan personel  aşağıdaki emniyet ve güvenlik koşulları açısından önem arz eden aşağıda konularda eğitime tabi tutulur. Eğitimleri kayıt altına alınır

 • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Güvenliği,
 • Kaçakçılık, Gümrük Kaçakçılığı, İnsan Kaçakçılığı, Akaryakıt Kaçakçılığı, Narkotik ve Uyuşturucu vb. yönelik Şirket Yönetici, Çalışan Sorumlulukları, Araç ve Konteyner Zula, Kontroller, Önlemler  Vaka Çalışmaları
 • Tehlikeli Maddelerin ( Radyoaktif, Patlayıcı Maddeler,Yanıcı Sıvılar,Gazlar vb.)
 • Karayolu (ADR) ,
 • Denizyolu (IMDG KOD) ,
 • Demiryolu (RID )
 • Havayolu (DGR) Taşınmasına Yönelik Uluslararası Güvenlik ve Emniyet Kuralları

Detaylı bilgi, eğitim tarihleri ve kayıt için İzmir Eğitim Merkezimiz ( 0 232 966 29 96- 0 546 966 29 96 -izmir@3eacademy.com) ile iletişime geçebilirsiniz.