IMDG Kod

IMDG Kod ve Eğitimleri

Yıllar boyunca birçok denizcilik ülkesi deniz yoluyla tehlikeli yük taşınmasını düzenlemek için önlemler almışlardır. Ancak bu çeşitli kural, kod ve uygulamalar, çerçevede ve özellikle bu tip yüklerin tanımlanması ve etiketlenmesinde farklılıklar göstermişlerdir. Hem kullanılan terminoloji, hem de paketleme ve istifleme hükümleri ülkeden ülkeye değişiklik göstermiş ve bu, deniz yoluyla tehlikeli yük taşınmasıyla doğrudan veya dolaylı yoldan ilişkisi olanlar için zorluklar oluşturmuştur.

imgd code kitapDeniz yoluyla tehlikeli yüklerin taşınmasının uluslararası düzenlenmesi ihtiyacı, bu konudaki kuralların uluslararası etkiye sahip olmasını öneren 1929 tarihli Denizde Can Emniyeti (SOLAS) Uluslararası Konferansı tarafından tanınmıştır. Tehlikeli maddelerin gemilerde taşınmaları hakkındaki bazı genel hükümler ve bu maddelerin sınıflandırılmaları 1948 tarihli SOLAS Konferansı’nda kabul edilmiştir. Bu Konferans aynı zamanda uluslararası kuralların geliştirilmesi amacıyla ek çalışmaların yürütülmesini önermiştir.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (UNECE), bütün taşıma yollarıyla taşınan tehlikeli yüklerin uluslararası boyutunu aktif olarak inceleyen konuya özel bir Tehlikeli Yük Taşınması Uzmanları Komitesi (BM Uzmanlar Komitesi) oluşturmuştur. Bu komite 1956’da tehlikeli yükler için gerekli olan nakliye belgelerini ve bu türden yüklerin sınıflandırılmaları, listelenmeleri ve etiketlenmeleri hakkında bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor, sonrasında gelen tadilatlarla beraber, yürürlükte olan kuralların bağdaştırılabilecekleri ve ileride daha fazla geliştirilebilecekleri bir çerçeve oluşturmuştur. Öncelikli amaç, hem deniz hem de diğer taşıma yollarıyla tehlikeli yüklerin taşınması hakkındaki kurallarda dünya çapında bir birlik sağlamak olmuştur.

Uluslararası Denizcilik Örgüt’ünün (IMO) Deniz Emniyet Komitesi (MSC) tarafından MSC.122(75) no’lu kuralla kabul edilen ve Sözleşme’nin bölüm I dışındaki eki için geçerli olan tadil prosedürleriyle ilgili madde VIII hükümlerine uygun olarak tadillerin kabul edilmesi, yürürlüğe girmesi ve geçerlilik kazanması koşuluyla Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından tadil edilebilecek IMDG Kod Uluslararası Denizde Tehlikeli Maddeler Kodudur.

“Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği” ilk olarak 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 11 Şubat 2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile revize edilmiş, 22 Ocak 2016 tarih 29601 sayılı resmi gazetede bazı değişiklikler yapılarak tekrar yayınlanmıştır .

Bu yönetmelik taraf olduğumuz 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS 74) zorunlu bir eki olan IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişilerin almaları gereken eğitimler ile ilgili hususları düzenlemektedir.

IMDG Kod kapsamında zorunlu hale getirilen eğitimler,bu yönetmeliğin 5. maddesinde   dört ana başlık altında toplanmıştır.

1-) Genel Farkındalık Eğitim Semineri

2-) Göreve Yönelik Eğitim Semineri

3-) Emniyet Eğitim Semineri

4-) Yenileme Eğitim Semineri

1-) Genel Farkındalık Eğitimi Semineri: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre ait; kara ve liman tesisi personeli ile tehlikeli yük taşımacılığı ve ticareti konularında istihdam edilen personelin yanı sıra IMDG Kod kapsamında tanımlanmış UN No’su (Birleşmiş Milletler Numarası) bulunan tehlikeli yüklerin deniz yoluyla dökme olarak gelip gerek boru hatlarıyla ve gerekse diğer donanımlarla kıyı tesislerindeki tank veya depolara stoklanan yüklerin buralardan kara tankerlerine/araçlarına aktarma işlemini gerçekleştiren personelin almaları gereken eğitimlerdir.Eğitim süresi 1 gündür

2-) Göreve Yönelik Eğitim Semineri: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kara ve liman tesisi personeli ile bu genelgede tanımlanan görevleri yerine getirecek personelin Genel Farkındalık Eğitimine ilave olarak kendi görev alanlarıyla ilgili almaları gereken eğitimlerdir.Eğitim süresi 2.5 gündür .  Göreve Yönelik Eğitimleri alması gerekenler ve eğitim kapsamını gösteren tablo için tıklayınız

3-)Emniyet Eğitimi Semineri :Kişilerin görevlerini icra ederken tehlikeli madde kaynaklı risklere ve bir sızıntı
olması durumunda yapması gereken iş ve işlemlere yönelik alacağı eğitimi içerir.Eğitim süresi yarım gündür

Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet Eğitimi Seminerleri  ilgili personele bir blok-bütün halinde verilmekte olup bu blok eğitimin süresi dört gündür

4-) Yenileme  Eğitimi : IMDG Kod da yapılan değişiklikler ile ilgili genel bilgilendirmeyi içerir. Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet eğitim seminerlerini alan personelin iki yılda bir almaları gereken eğitimdir.

Yenileme Eğitimleri, Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet eğitimlerinin  sonunda düzenlenen sertifikanın geçerlilik süresi (2 yıl ) dolmadan mutlaka alınması zorunludur. Belge süresi (2 yıl ) dolanlar kesinlikle yenileme eğitimi alamazlar.Tekrar  Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet Eğitimi (4 gün)   almak zorundadırlar.

Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet Eğitimleri (blok halinde verilir ) ve  “Yenileme Eğitimi” seminerlerinin sonunda katılımcılar  yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sınava tabi tutulur. Yapılacak sınav en az 25 sorudan oluşur. Eğitime katılan kişilerin başarılı olup sertifika alabilmeleri için bu sınavlardan 100 üzerinden minimum 70 puan almaları gerekir Yapılan bu sınavda başarılı olanlara bakanlık onayından sonra  IMDG Kod Eğitim katılım belgesi düzenlenir.

Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet Eğitimleri (blok halinde verilir ) için tek katılımcı belgesi düzenlenir.Yenileme Eğitimi içinde tek katılımcı belgesi düzenlenir.

Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) Kapsamında kapsamında yer alan tüm personel belirtilen bu eğitimleri sadece  T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlardan ve yine bu kurum tarafından yetkilendirilmiş eğitmenlerden alabilir.

3E Akademi ve 3E Danışmanlık bakanlık tarafından IMDG KOD eğitimi vermeye yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu olup tüm  eğitmenlerimiz de  yetkilendirilmiş eğitmenlerdir.

Tüm yetki belgelerimiz  web sitemizdeki “Kurumsal ” ve alt menüsü “Yetki Belgelerimiz “bölümünde gösterilmiştir.

IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili olarak  eğitim alıp  sertifikalandırılması gereken personel: Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilerdir.

IMDG KOD eğitim seminerleri genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizde yapılabildiği gibi ,talep eden kurum ve kuruluşların taleplerine bağlı olarak kurum ve kuruluşların kendi eğitim salonlarında da karşılıklı mutabakatla belirlenecek tarihlerde yapılabilmektedir.

Genel katılıma açık eğitimlerimizin tarihlerini eğitim takvimlerimizden takip  edebilirsiniz.