IMDG Kod Eğitimleri

IMDG Kod Eğitimleri    

imgd code kitapUluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Kodu (International Maritime Dangerous Goods Code -) Birleşmiş Milletler‘e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Deniz Emniyeti komitesi (MSC) tarafından hazırlanmış olan ve iki yılda bir düzenli olarak güncelleştirilen Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Kodu (IMDG Code ) özellikle deniz yoluyla taşınması tehlikeli olan maddelerle ilgilenir ve güvenli nakliyatın sağlanması için neler yapılması gerektiğini açıklar. Amacı; Birleşmiş Milletler SOLAS/74 (Safety of Life at Sea – Denizde Can Güvenliği) Konvansiyonunun öngördüğü şekilde ambalajlı ( konteyner veya yük taşıma birimlerinde taşınan) tehlikeli yüklerin emniyetle taşınmasında uluslararası bir standart sağlamaktır. IMDG Kod Eğitimleri, IMO üyesi tüm dünya ülkelerinde , tehlikeli yüklerle uğraşan kıyı personeli için 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı ve TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 11 Şubat 2012 tarih, 28201 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği” adı ile düzenlenmiştir.Bu yönetmelik 22 Ocak 2016 tarih 29601 sayılı resmi gazetede bazı değişiklikler yapılarak tekrar yayınlanmıştır .

IMDG Kod kapsamında zorunlu hale getirilen eğitimler,bu yönetmeliğin 5. maddesinde   dört ana başlık altında toplanmıştır.

1-) Genel Farkındalık Eğitim Semineri

2-) Göreve Yönelik Eğitim Semineri

3-) Emniyet Eğitim Semineri

4-) Yenileme Eğitim Semineri

imgd
imgd

1-) Genel Farkındalık Eğitimi Semineri: Bu eğitim semineri, deniz yoluyla taşınan tehlikeli maddeler ile ilgili
sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, yük taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük
taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme,
istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, ayrıştırma, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve
denetim yapma konularında, yasal gereklilikleri ve tehlikeli yüklerin genel zararlarını tanıma ve mevcut acil müdahale belgelerinin tanımlanmasını içerir.Eğitim süresi 1 gündür.

2-) Göreve Yönelik Eğitim Semineri: Genel farkındalık eğitim seminerine ilave olarak, kişilerin icra ettiği
göreve ilişkin detaylandırılmış eğitimi içerir.Eğitim süresi  2.5 gündür.

3-)Emniyet Eğitimi Semineri :Kişilerin görevlerini icra ederken tehlikeli madde kaynaklı risklere ve bir sızıntı
olması durumunda yapması gereken iş ve işlemlere yönelik alacağı eğitimi içerir.Eğitim süresi yarım gündür.

Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet Eğitimi Seminerleri  ilgili personele bir blok-bütün halinde verilmekte olup bu blok eğitimin süresi toplam dört gündür.

4-) Yenileme  Eğitimi : IMDG Kod da yapılan değişiklikler ile ilgili genel bilgilendirmeyi içerir. Eğitim süresi 1 gündür.  Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet eğitim seminerlerini alan personelin iki yılda bir bu eğitimi almaları zorunludur..

Yenileme Eğitimleri, Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet eğitimlerinin  sonunda düzenlenen sertifikanın geçerlilik süresi (2 yıl ) dolmadan mutlaka alınması zorunludur. Belge süresi dolanlar kesinlikle yenileme eğitimi alamazlar.Tekrar  Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet Eğitimi (4 gün)   almak zorundadırlar.

Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet Eğitimleri (blok halinde verilir ) ve  “Yenileme Eğitimi” seminerlerinin sonunda katılımcılar  yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sınava tabi tutulur. Yapılacak sınav en az 25 sorudan oluşur. Eğitime katılan kişilerin başarılı olup sertifika alabilmeleri için bu sınavlardan 100 üzerinden minimum 70 puan almaları gerekir Yapılan bu sınavda başarılı olanlara bakanlık onayından sonra  IMDG Kod Eğitim katılım belgesi düzenlenir.

Genel Farkındalık-Göreve Yönelik ve Emniyet Eğitimleri (blok halinde verilir ) için tek katılımcı belgesi düzenlenir.Yenileme Eğitimi içinde tek katılımcı belgesi düzenlenir.

Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) Kapsamında kapsamında yer alan tüm personelin belirtilen eğitimleri “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı”ndan yetki alan kuruluşlardan alması zorunludur.

IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili olarak  sertifikalandırılması gereken personel aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır

1. Taşıyan olarak tanımlanan taşıma işleri organizatörü, taşıma acentesi, gemi acentesi, taşıma işleri komisyoncusu, fiili taşımacılar ile gönderen, alıcı, üretici, ithalatçı, ihracatçı, dağıtıcı, elleçleyen, ambalajlayan, yükleyen, boşaltan, ambalaj üreticileri, ambalaj tedarikçileri, ambalaj tasarımcıları, yük taşıma ünitesi üreticileri, yük taşıma ünitesi tedarikçileri, ambalaj ve yük taşıma ünitesini satın alanlar ve kiralayanlar, tehlikeli yükleri sınıflandıranlar, ambalaj ve yük taşıma ünitesine tip onayı ve uygunluk belgesi düzenleyenler ile ilgili tüm taraflar,

2. Ambalaja ve yük taşıma ünitesine tehlikeli yükü yerleştirenler, tehlikeli yük içeren ambalajı ve yük taşıma ünitesini etiketleyenler, markalayanlar, plakalandıranlar, depolayanlar, istifleyenler, elleçleyenler, el, vinç veya forklift vb. taşıma araçları ile taşıyanlar ve taşımaya hazırlayanlar, yük taşıma ünitesinden tehlikeli yükü boşaltanlar,

3. Kara ve liman tesisinde tehlikeli yük yerleşim planlarını hazırlayanlar, taşımayla ilgili teklif verme, teklif alma, teklif kabul etme, taşıma belgelerini hazırlama gibi görevlerde bulunanlar,

4. Karayolu taşıt aracı, konteyner ve tank konteyner dahil olmak üzere yük taşıma ünitelerini liman ve kara tesislerinde istifleme, ayrıştırma ve depolama faaliyetlerinde bulunanlar,

5. Liman tesisi tahliye ve acil durum planlarını hazırlama faaliyetlerinde bulunanlar,

6. Karayolu taşıt aracı, konteyner ve tank konteynır dahil olmak üzere yük taşıma ünitelerini gemi içine yükleme, gemi içinde istifleme, gemiden tahliye etme, istif planı hazırlama gibi görevlerde bulunan gemi, liman ve kara tesisi personeli,

7. Tehlikeli yüke ilişkin, her türlü kontrol ve denetleme, kaza hasar, bilirkişi ve sigorta eksperliği faaliyetlerinde bulunanlar,

8. IMDG Kod kapsamındaki yük atıkları ile tehlikeli yük taşımış olan ambalaj ve yük taşıma ünitesi atıklarını; yükleyen, taşıyan ve bertaraf eden gerçek ve tüzel kişiler ile bu işleri fiili olarak yürüten ilgili kurum ve kuruluş personeli,

9. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nun taşımacılıkta da kullanılmasını teminen, bu formu düzenleyenler ve değişikliklerini yapanlar ile Malzeme Güvenlik Bilgi Formu düzenleme eğitimini verenler.

IMDG KOD eğitim seminerleri genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizde yapılabildiği gibi ,talep eden kurum ve kuruluşların taleplerine bağlı olarak kurum ve kuruluşların kendi eğitim salonlarında da karşılıklı mutabakatla belirlenecek tarihlerde yapılabilmektedir.

Genel katılıma açık eğitimlerimizin tarihlerini eğitim takvimlerimizden takip  edebilirsiniz.