IMDG Kod Eğitimleri

IMDG Kod Eğitimleri (Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Mevzuat)  

IMDG Kod Yıllar boyunca birçok denizcilik ülkesi deniz yoluyla tehlikeli yük taşınmasını düzenlemek için önlemler almışlardır. Ancak bu çeşitli kural, kod ve uygulamalar, çerçevede ve özellikle bu tip yüklerin tanımlanması ve etiketlenmesinde farklılıklar göstermişlerdir. Hem kullanılan terminoloji, hem de paketleme ve istifleme hükümleri ülkeden ülkeye değişiklik göstermiş ve bu, deniz yoluyla tehlikeli yük taşınmasıyla doğrudan veya dolaylı yoldan ilişkisi olanlar için zorluklar oluşturmuştur.

imgd code kitapDeniz yoluyla tehlikeli yüklerin taşınmasının uluslararası düzenlenmesi ihtiyacı, bu konudaki kuralların uluslararası etkiye sahip olmasını öneren 1929 tarihli Denizde Can Emniyeti (SOLAS) Uluslararası Konferansı tarafından tanınmıştır. Tehlikeli maddelerin gemilerde taşınmaları hakkındaki bazı genel hükümler ve bu maddelerin sınıflandırılmaları 1948 tarihli SOLAS Konferansı’nda kabul edilmiştir. Bu Konferans aynı zamanda uluslararası kuralların geliştirilmesi amacıyla ek çalışmaların yürütülmesini önermiştir.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (UNECE), bütün taşıma yollarıyla taşınan tehlikeli yüklerin uluslararası boyutunu aktif olarak inceleyen konuya özel bir Tehlikeli Yük Taşınması Uzmanları Komitesi (BM Uzmanlar Komitesi) oluşturmuştur. Bu komite 1956’da tehlikeli yükler için gerekli olan nakliye belgelerini ve bu türden yüklerin sınıflandırılmaları, listelenmeleri ve etiketlenmeleri hakkında bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor, sonrasında gelen tadilatlarla beraber, yürürlükte olan kuralların bağdaştırılabilecekleri ve ileride daha fazla geliştirilebilecekleri bir çerçeve oluşturmuştur. Öncelikli amaç, hem deniz hem de diğer taşıma yollarıyla tehlikeli yüklerin taşınması hakkındaki kurallarda dünya çapında bir birlik sağlamak olmuştur.

Uluslararası Denizcilik Örgüt’ünün (IMO) Deniz Emniyet Komitesi (MSC) tarafından MSC.122(75) no’lu kuralla kabul edilen ve Sözleşme’nin bölüm I dışındaki eki için geçerli olan tadil prosedürleriyle ilgili madde VIII hükümlerine uygun olarak tadillerin kabul edilmesi, yürürlüğe girmesi ve geçerlilik kazanması koşuluyla Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından tadil edilebilecek IMDG Kod Uluslararası Denizde Tehlikeli Maddeler Kodudur.

“Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği” ilk olarak 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 11 Şubat 2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile revize edilmiş, 22 Ocak 2016 tarih 29601 sayılı resmi gazetede bazı değişiklikler yapılarak tekrar yayınlanmıştır.

Bu yönetmelik taraf olduğumuz 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS 74) zorunlu bir eki olan IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişilerin almaları gereken eğitimler ile ilgili hususları düzenlemektedir.

IMDG Kod kapsamında zorunlu hale getirilen eğitimler, bu yönetmeliğin 5. maddesinde   dört ana başlık altında toplanmıştır.

1-) Genel Farkındalık Eğitim Semineri

2-) Göreve Yönelik Eğitim Semineri

3-) Emniyet Eğitim Semineri

4-) Yenileme Eğitim Semineri

22 Ocak 2016 tarihli ve 29601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili eğitim seminerlerinin konu başlıklarını, sürelerini ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen “IMDG KOD EĞİTİM SEMİNERLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE”  26 Temmuz 2019 tarihli  ve 56617 sayılı  bakan olur’ u ile yayımlanmıştır.

Imdg kod Eğitim Semineleri bu yönergeye uygun düzenlenmektedir.

Yenileme Eğitimleri, sertifikanın geçerlilik süresi (2 yıl ) dolmadan mutlaka alınması zorunludur. Belge süresi (2 yıl ) dolanlar kesinlikle yenileme eğitimi alamazlar. Tekrar  eğitim almak zorundadırlar.

Yönetmelik kapsamında alınması gerekli genel farkındalık, göreve yönelik ve emniyet eğitimlerinin; icra edilen görev bazında konu başlıkları ile süreleri (saat olarak) ve toplam eğitim süresi aşağıdaki  tabloda yer almaktadır

Tabloya ait açıklamalar:

1 = IMDG Kod Bölüm 6.1.2-6.1.3-6.1.4-6.5.2-6.7.2-6.7.2.20-6.9.1

2= 9 saatin 8 saatinde CTU kod (Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi için Uluslararası Uygulama Kodu)anlatılacak.

3= Sadece paketli tehlikeli yüklere yönelik gözetim hizmeti veren gözetim yetkilisi.

4=Sadece CTU kod (Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi için Uluslararası Uygulama Kodu) anlatılacak.

5= Sadece IMDG Kod Bölüm 5.5.1.

6= 6.5 saatin 6 saatinde aşağıdaki konu başlıklarında eğitim verilecek.

 • IMDG Kod Bölüm 5.1
 • IMO Resolution A.1050(27)- Revised Recommendations For Entering Enclosed Spaces Aboard Ships
 • IMO Sirküler MSC.1/Circ. 1264 (MSC.1/Circ.1396 ile revize edilen)- Recommendations On The Safe Use Of Pesticides In Ships Applicable To The Fumigation Of Cargo Holds
 • IMO Sirküler 1/Circ.1361- Revised Recommendations On The Safe Use Of Pesticides In Ships Applicable To The Fumigation Of Cargo Transport Units
 • IMO Sirküler MSC-MEPC.2/Circ.1- Disposal Of Fumigant Material
 • IMO Sirküler DSC/Circ.11- Ships Carrying Fumigated Bulk Cargoes
 • IMO Sirküler MSC.1/Circ.1358- Recommendations On The Safe Use Of Pesticides In Ships

7= 8 saatin 7 saatinde CTU kod (Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesi için Uluslararası Uygulama Kodu) anlatılacak.

Eğitime Katılacaklar

 1. IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yükleri paketli olarak elleçleyen veya bu yükleri sıvı dökme olarak elleçleyerek tesislerindeki kara taşıtı yükleme istasyonundan kara tankerlerine yükleyen kıyı tesisleri, bu elleçleme operasyonlarını planlayan ve gerçekleştiren personeline, eğitim eğitim aldırmakla yükümlüdür. Kıyı tesislerinin alacağı eğitimler, icra edilen faaliyetlere göre aşağıda belirtilmektedir.

a)Konteyner elleçlemesi yapan kıyı tesisleri tablonun 9 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi aldırmakla yükümlüdür.

b)Konteyner iç yüklemesi yapan kıyı tesisleri, bu operasyonda görev alan personeline, tablonun 4 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi aldırmakla yükümlüdür

c)Kıyı tesislerinde, konteyner elleçlemesi ile birlikte konteyner iç yüklemesinde de görev alan personele, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki eğitimler birleştirilerek tablonun 13 numaralı satırındaki eğitim verilebilir.

d)IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yükleri sıvı dökme olarak elleçleyerek tesislerindeki kara taşıtı yükleme istasyonundan kara tankerlerine yükleyen kıyı tesisleri; bu operasyonda görev alan personeline, tablonun 3 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi aldırmakla yükümlüdür.

2. Konteyner iç yüklemesi yapan işletmeler ve  idareden Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi alan tartı aleti operatörleri, bu işlemi gerçekleştiren personeline, tehlikeli yük elleçlemesi yapıyorsa tablonun 4 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi, tehlikeli yük elleçlemesi yapmıyorsa 11 numaralı satırındaki eğitimi aldırmakla yükümlüdür. Bu eğitimi alan kişiler, 5 yılda bir bu eğitimi tekrar alırlar.

3. Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında paketli tehlikeli yüklere yönelik Tehlikeli Madde Deniz Gözetim Yetkilisi Belgesi almak isteyenler, görev yaptıkları işletmeler vasıtasıyla tablonun 10 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi almakla yükümlüdürler.

4. Tarım ve Orman Bakanlığından yük taşıma birimindeki veya gemi ambarındaki yüke fumigasyon veya gazdan arındırma işlemi yapma hususunda yetki alan firmalar, bu işleri yapan personeline tablonun 12 numaralı satırındaki göreve ait eğitimi aldırmakla yükümlüdür. Bu eğitimi alan kişiler, 5 yılda bir bu eğitimi tekrar alırlar.

IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili olarak  eğitim alıp  sertifikalandırılması gereken personel: Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma konularında görev alacak kişilerdir.

Eğitimlerin birbirlerini içermesi:

Tablodaki görevlere ait konu başlıklarının bazıları birbirini kapsadığından, biri alındığında diğeri de alınmış sayılan eğitim seminerleri aşağıda verilmiştir.

 1. 4 numaralı satırdakini alanlar, 2 ve 3 numaralı satırlardaki,
 2. 9 numaralı satırdakini alanlar, 7 numaralı satırdaki,
 3. 8 numaralı satırdakini alanlar, 5 ve 6 numaralı satırlardaki eğitim seminerlerini almış sayılırlar

Imdg Eğitim seminerlerinin sonunda katılımcılar  yetkilendirilmiş kuruluş tarafından sınava tabi tutulur. Yapılacak sınav en az 25 sorudan oluşur. Eğitime katılan kişilerin başarılı olup sertifika alabilmeleri için bu sınavlardan 100 üzerinden minimum 70 puan almaları gerekir Yapılan bu sınavda başarılı olanlara bakanlık onayından sonra  iki sene geçerli IMDG Kod Eğitim katılım belgesi düzenlenir.

Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG Kod) Kapsamında kapsamında yer alan tüm personel belirtilen bu eğitimleri sadece  T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca  yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlardan ve yine bu kurum tarafından yetkilendirilmiş eğitmenlerden alabilir.

3E Akademi bakanlık tarafından IMDG KOD eğitimi vermeye yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu olup tüm  eğitmenlerimiz de  yetkilendirilmiş eğitmenlerdir.

Tüm yetki belgelerimiz  web sitemizdeki “Kurumsal ” ve alt menüsü “Yetki Belgelerimiz “bölümünde gösterilmiştir.

IMDG Kod eğitim seminerleri genel katılıma açık olarak İstanbul ve İzmir eğitim merkezlerimizde veya talep eden kurum ve kuruluşların kendi eğitim salonlarında da  yapılabilmektedir.