Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimleri (TMGD-ADR-RID-IMDG KOD)DGSA- Dangerous Goods Safety Adviser Training Courses Initial&Refresher

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi (Karayolları-Demiryolları-Denizyolları)

DGSA- Dangerous Goods Safety Adviser Training Courses Initial&Refresher

Yasal Mevzuatlar 

resmi_gazete-jpg

T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği 24.10.2013 tarihinde 28801 sayı ile  Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik, 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı kanun ile kabul edilen Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) paralel olarak hazırlanmıştır.

Bakanlık, böylece tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlama; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

TMGD Bulundurma Zorunluluğu Getirilen İşletmeler ve Sektörün  TMGD ihtiyacı 

chemical-plant

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğinin Madde 33. gereği;yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri (bir takvim yılı içersin de net 50 ton ve üstü tehlikeli mal kapsamındaki mallar ile işlem yapan dolduran,paketleyen,yükleyen,gönderen,alıcı,boşaltan ve tank konteyner/ taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlası ile iştigal eden  işletmeler)   gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3 ‘te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanlarından hizmet alma zorunluluğu  30 Haziran 2015 tarihinden itibaren başlamıştır.

Bu bağlamda, sadece patlayıcı maddeler ve benzin,motorin,LPG  vb. petrol ürünleri  sektörleri değil boya, kimya, kağıt sanayinden başlayarak taşımacılık, lojistik, enerji, otomotiv ana ve yan sanayi, ambalaj, demir çelik, çimento ,plastik, çok yataklı oteller,orman ürünleri, yataklı hastaneler, tıbbi kuruluşlar, gaz dolum, metalurji, madencilik, tarım ürünleri ,yem-gübre, ilaç, kozmetik, tekstil, katı atık bertaraf sektörüne kadar çok geniş bir sanayi  alanı bu zorunluluk kapsamına girmiştir. Dolayısı ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı yeni bir kariyer fırsatı sunan önemli bir işkolu olarak  ortaya  çıkmıştır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimleriyle ilgili ayrıntılı düzenleme, T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından  22 Mayıs 2014 tarih, 29007 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.Bu ve  19 Nisan 2017 tarihinde revisesi yapılan TMGD Tebliğinin Geçici 2 inci maddesi ile de bazı faaliyet türlerine 01/01/2018 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlanmıştır. Geçici muafiyet sağlanan bu faaliyet alanları;

 • Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmeler
 • Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminalleri [denizyolu, havayolu taşımacılığı ]
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesi sahipleri (sadece taşıma işlemi yapan nakliye firmaları  )
 • Kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yukarıdaki geçici muafiyet verilen tüm sektörlerde muafiyetler kalkmıştır. Sadece aşağıdaki şartları sağlayan perakende satış yapan akaryakıt istasyonlarına ise 31 Aralık 2018  tarihine kadar bir kereye mahsus  geçici bir muafiyet verilmiştir.

Bu şartlar :

 • Günlük akaryakıt satışı   4000 lt altında olacak. Bu durum,  6 ayda bir TMGDK ‘dan alacakları aylık satış rakamlarının belgelerin ekli olduğu bir rapor ile belgelenecek.
 • Akaryakıt istasyonları  yerleşim alanları dışında  olacak veya okul, hastane, cami , AVM vb.  sosyal yapılardan 300 mt uzakta olacak. Bu durum  TMGDK ‘ lardan  bir defa  alınacak bir rapor ile belgelenerek bölge müdürlüklerine 31.01.2018 tarihine kadar başvurulacak.

Ayrıca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren TMGD ‘ lerin bireysel olarak en fazla bir firmaya ( eğer firmanın varsa aynı vergi numarasına sahip temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla 5 firma)   ya da Tehlikeli Madde Madde Güvenlik Danışmanlığı kuruluşlarında (TMGDK ) çalışıyor ise en fazla 8 firmaya kadar danışmanlık yapabilme ve TMGDK ‘larda çalışan TMGD lerin de ikinci bir sigortalı işte çalışama yasağından dolayı sektörde kısa ve orta dönemde yeni TMGD ihtiyacı doğmuştur.

Ülkemizin mevcut sanayi envanteri incelendiğinde ve bakanlıkça da yapılan açıklamalara (16.06.2015 tarihli bakanlık açıklaması ) göre 01.01.2018 tarihinden itibaren yukarıdaki  geçici muafiyet verilen sektörlere (özellikle akaryakıt ve LPG istasyonları)   getirilen muafiyetlerin kalkması ile birlikte ülkemizde orta ve uzun vadede yaklaşık 16 000 ile 18 000 arasında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı’na ihtiyaç olacağı öngörülmüştür.

TMGD’ nin danışmanlık hizmeti verebileceği firma sayısı 

2014 yılında ilk yayınlanan tebliğe göre bir TMGD en fazla beş firmaya kadar TMGD hizmeti verebilirken 19 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan yeni TMGD tebliğinde bu konuda önemli değişiklikler yapılmıştır.Yeni tebliğe göre bir TMGD, sadece istihdam (sadece TMGD hizmetini vermek amacıyla ) edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla 5 (beş)  yerde danışmanlık yapabilir.Eğer istihdam edildiği işletmenin başka temsilciliği veya şubeleri yoksa sadece o firmaya yani en fazla 1 (bir) firmaya danışmanlık hizmeti verebilir. Ayrıca istihdam edildiği  danışmanlığını yaptığı işletmede aylık 30 gün üzerinden TMGD meslek kodundan SGK priminin  yatırılması zorunludur.

Eğer  bir TMGD Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere idare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş (TMGDK) bünyesinde istihdam ediliyorsa en fazla 8 (sekiz ) işletmeye kadar danışmanlık hizmeti  verebilir. TMGDK’ larda istihdam edilen   TMGD ‘lerin aylık 30 gün üzerinden TMGD meslek kodundan SGK primlerinin ödenmesi zorundadır.

TMGDK’ larda istihdam edilen   TMGD ‘lerin  ikinci bir iş de SGK lı olarak çalışması  05 Ocak 2018 tarihinde  bakanlıkca yapılan bir duyuru ile  yasaklanmıştır.

Yeni 10 Nisan 2017 tarihli yeni tebliğ ile TMGD zorunluluğu kapsamındaki işletmelerin  danışmanlık hizmetlerini sadece  TMGD göreviyle istihdam edeceği çalışanlarından ya da bakanlıkca yetkilendirilmiş TMGDK ( Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere idare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş) lardan alma zorunluluğu getirilmiştir.

İlk defa 22 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan tebliğin yayınlanmasından itibaren geçen  yaklaşık 4 yıllık süre içersin de ( Aralık 2017 tarihi itibarıyla) yaklaşık 8000 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı adayı bakanlık sınavlarında başarılı olarak sertifikalarını almıştır. Ayrıca Aralık 2017 tarihine kadar yukarıda açıklanan sektörlerden yaklaşık 21 000 işletme bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almıştır. TMFB alan işletmelerin ne kadarının  01.01.2018 tarihine kadar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmaktan muaf olduğu bilinmemekle beraber önemli bölümünün  30 Haziran 2015 tarihinden itibaren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğuna giren işletmeler olduğu düşünülmektedir. Sertifikalarını alan danışmanların tamamının tüm haklarını kullanarak hemen bu hizmeti  vermeye başlayamayacakları ( özel ve kamu işletmelerinde çalışmaya devam eden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları sebebiyle); 01.01.2018 tarihinden sonra muafiyetleri kalkacak olan sektörlerin  büyüklüğü; 01.01.2018  tarihten itibaren eski tebliğe göre bireysel olarak beş firmaya kadar hizmet veren danışmanların yeni tebliğe göre bireysel olarak  sadece istihdam edildiği  bir firmaya   danışmanlık hizmeti verebileceği ve de  TMGDK’ larda istihdam edilen   TMGD ‘lerin  ikinci bir iş de SGK lı olarak çalışmasının bakanlıkça yasaklanması sebebiyle  bugün ve yakın gelecekteki   Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ihtiyacının fazlalığı açıkça görülmektedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile ilgili tüm ayrıntılar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimi, sertifikalandırılması ile ilgili başvuru koşulları, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sorumlulukları ve işletmelerin yükümlülükleri ile ilgili ayrıntılar bu tebliğde yer almaktadır.

Kapsama giren işletmeler, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sertifikası almaya hak kazanmış istihdam ettiği personelinden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak yararlanabilecekleri gibi,  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetini TMGDK’ lardan  ( Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu) sözleşmeli olarak da alabileceklerdir.

İşletmelerin, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının “Tehlikeli Maddelerin Karayolları İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik”e uyum ve kontrolleri  bakanlığa bağlı yol denetim istasyonlarında yapılmaktadır .Bakanlık, bu kontrollerde uygulanacak işlemleri ,kontrol listelerini ve ihlallerde uygulanacak idare para ve diğer cezaları gösteren “Yol Kenarı Denetimi Genelgesi  Aralık 2013 tarihinde ilk defa yayınlamıştır. 01 Ocak 2015 itibaren yapılan kontrollerde  bu yönetmeliğe aykırı uygulamalarda örneğin taşıma evrakının olmaması ya da eksik olması; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin, onaylı araçların, hükümlere uygun ambalajların, etiket ,işaret, levha  ve turuncu plakaların bulunmaması, sürücülerin SRC5 belgelerinin olmaması vb.) taraflara  idari para cezası uygulamaları başlamıştır. Bakanlık bu kontrol ve denetimlerin sıkı bir şekilde uygulanmasına  devam edeceğini bildirerek sektörden  yönetmelik ve ADR hükümlerine tam uymasını talep etmektedir.

Yol Kenarı Denetim Genelgesi  28.03 2017 tarihinde revize edilerek daha detaylı bir şekilde yeniden yayınlanmıştır .

Yol Kenarı Denetim Genelgesi 28.03.2016

Eğitim Kuruluşları 

tehlikeli madde güvenlik danışmanı 4
tehlikeli madde güvenlik danışmanı 4

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimleri sadece T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarınca ve yine bu kurum tarafından yetkilendirilmiş eğitmenler tarafından verilir.

3E Akademi ,2014 yılında bakanlıkça ülkemizde yetkilendirilen ilk 8 eğitim kuruluşu  arasında olup ,Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sınavlarında  en yüksek başarı oranına sahip sektörünün ilk ve tek ISO 9001:2008 sertifikalı bir eğitim  kurumudur.Yetki belgelerimiz sitemiz  “Kurumsal “menüsünde gösterilmiştir.

3E Akademi sadece Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sınavlarına  yönelik eğitimler değil, uzman saha deneyimli eğitmenleri ile sınavda başarılı olmuş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına yönelik uygulama-saha eğitimleri de  vermektedir.Bu eğitimler İzmir ve İstanbul eğitim merkezlerimizde düzenli olarak yapılmaktadır.

TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Şartları 

tmgd resimler

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilmek için;

 • Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,
 • Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 •  TMGDEYB (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi) sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı  Eğitim  Kaydı İçin İstenenenler

 1. Adli Sicil Kaydı (UDHB verilmek üzere  E-devlet’ten ya da adliyeden alınabilir)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC kimlik numarası içeren)
 3. Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesi
 4. 1 Adet Renkli  Vesikalık Fotoğraf
 5. Eğitim Kayıt Formu (Bu form kayıt yaptırmak isteyenlere 3E Akademi tarafından mail ortamında gönderilecektir.)

Not 1.  Katılımcılar  kurs ücretini banka  yoluyla (Havale – Eft) ödemeyi tercih ederse, kaydını eğitim merkezimize gelmeden de tamamlayabilir. Bunu için  yukarıda istenilen tüm belgeler İstanbul’daki eğitimler için info@3eakademi.com ve İzmir’deki eğitimler için izmir@3eacademy .com mail adreslerine dijital ortamda gönderilmelidir. Ayrıca katılımcıların kayıt dosyalarının tamamlanması için bir adet vesikalık fotoğraflarını  eğitim başladığında yanında getirerek merkezimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Not 2. Kayıtlar, yukarıdaki belgeler ile bakanlık merkezi kayıt otomasyon  sistemi üzerinden yapıldığı için bu belgelerin dijital ortamda eğitim programlarının son başvuru tarihine kadar (en geç eğitim programının başlamasından 3 gün önce ) mutlaka gönderilmesi gerekmektedir.Eğitim kayıtlarının tamamlanabilmesi açısından bu çok büyük önem taşımaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Süreleri 

TMGD Eğitimi,  yangın eğitimi hariç en az 64 ders saati (8 gün* 8 saat ) olarak verilmektedir. Derslere devam zorunluluğu vardır. Eğitimler birbirini takip eden günlerde en az 64 ders saatini sağlayacak şekilde de düzenlenmektedir.Her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde,  günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.

Ayrıca TMGD eğitimine ( 64 saat ) ilave bakanlıkça verilmesi zorunlu tutulan  toplam 8 saat  yangın eğitimi de eğitim merkezlerimizde yetkilendirilmiş eğitmenlerimizce TMGD eğitimi ile birlikte verilmektedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Müfredatı 

tehlikeli madde güvenlik danışmanı-2
tehlikeli madde güvenlik danışmanı-2

Aşağıdaki konular eğitimde ücretsiz olarak dağıtılan ADR Cilt 1-2 kitapları içeriğinde 9 kısım halinde en az  64 saatlik eğitimde verilir.

Eğitim içeriği:

 • Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler
 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları(çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.)
 • Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler)
 •  İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları
 • Taşıma evrakı hakkında bilgiler
 • Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma)
 • Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar
 • Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler
 • Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları
 • Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri
 • Elleçleme ve istifleme kuralları
 • Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları
 • Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi vb.)
 • Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları
 • Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar
 • Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları
 • Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler
 • Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması
 • Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın,  kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması
 • İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavları ve Takvimi 

k_21024053_sinav_sembolTMGD Sınavları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce (www.tmkt.gov.tr) önceden belirlenen ve duyurulan tarihlerde yapılır.Sınavlar yayınlanmış tebliğe göre yılda en az bir kere yapılır.

Bakanlık ülkemizdeki TMGD ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılamak için 2014 yılında iki, 2015 yılında dört, 2016 yılında iki ve 2017 yılında 3 sınav yapmıştır .

2014 ve 2015 yıllarında   sınavlar sadece Ankara’da yapılmış olup, 2016 senesinde Ankara dışında ,İstanbul (Anadolu yakası) ve İzmir’de, 2017 senesinde bu illerin dışında yeterli başvurunun olduğu diğer büyük il merkezlerinde de yapılmaya başlanmıştır.

2020 YILI İKİNCİ YARISI SRC-5+TMGD SINAV TAKVİMİ
SINAV TARİHİ PARA YATIRMA VE BAŞVURU YAPMA BAŞLANGIÇ TARİHİ BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ EĞİTİM TAMAMLAMA TARİHİ PARA YATIRMA SON TARİHİ
27 EYLÜL 2020 24 AĞUSTOS 2020 07 EYLÜL 2020 06 EYLÜL 2020 07 EYLÜL 2020
28 KASIM 2020 26 EKİM 2020 09 KASIM 2020 08 KASIM 2020 09 KASIM 2020

Sınavlar ,mevzuat kitabı (Türkçe veya diğer dillerdeki ADR Cilt 1-2 ) açık, çoktan seçmeli 40 soruluk test şeklinde yapılmakta olup ,sınav süresi  210 dak.(3,5 saat) dır.

Sınavlarda başarılı olmak için toplam 100 puan üzerinden 70 puan ( 28 doğru ) ve üzeri almak gerekmektedir. Sınavlarda başarısız olan adaylara ,bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınav hakkı tanınır.Yani adayın ilk sınava girdiği tarihten itibaren toplam 4 sınav hakkı vardır. Bu sınavlara aday girmese bile sınav hakkını kaybeder. Bu 4  sınav sonunda başarılı olamayan adaylar sınav hakları kaybeder.Tekrar sınav hakkı almak isteyen kursiyerlerin   TMGD eğitimini tekrar alması gerekir.

TMGD Eğitimlerimizin Uygulanması hakkında

tehlikeli madde güvenlik danışmanı
tehlikeli madde güvenlik danışmanı

TMGD eğitimlerimizde, eğitim ücretine dahil olan, eğitimle birlikte kursiyerlerimize verdiğimiz eğitim dokümanları, materyalleri ve imkanlar aşağıdadır.

 • Eğitim çantası,
 • Eğitim kapsamıyla ilgili Türkçe Mevzuat Kitapları (ADR Cilt 1-2 , IMDG Kod, RID, vb.),
 • İçinde eğitim kapsamıyla ilgili güncel ulusal ve uluslararası mevzuat,  eğitim slaytları, çok sayıda soru bankası-çözümlü,geçmiş dönem sınav soruları -çözümlü ve örnek deneme sınavlarının bulunduğu CD
 • Sınavlar öncesi soru çözümlerinin, deneme  sınavlarının yapıldığı Sınav Kamplarına ücretsiz katılım hakkı.
 • Eğitim sonrası  soru havuzumuzdan sürekli soru paylaşımı,
 • Kursiyerlerimize web sitemizden online çözümlü-referanslı sorular, deneme sınavları,
 • Eğitime yardımcı diğer materyaller,renkli indexler ve fosforlu kalemler vb.
 • Eğitim boyunca ikramlı  çay, kahve vb. içecek  servisi,

Ayrıca tüm kursiyerlerimize, arzu ettiklerinde sonraki eğitim programlarına sınıfta yer olduğu müddetce ücretsiz tekrar katılma imkanı verilerek eğitimlerini tekrar ederek konuları  tam kavramaları sağlanmaktadır.

TMGD Sınavın da Başarılı Olanlar İçin Sertifika Alım Süreci

diploöa-sertifikaSertifikanızı alabilmek için aşağıda listelenen  evrakları posta yoluyla aşağıdaki adrese gönderebileceğiniz gibi şahsen de başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru adresi :

TC.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
GMK Bulvarı No:128/A
Maltepe/Ankara

Bakanlığa gönderilmesi gereken evraklar aşağıda listelenmiştir

 1. Dilekçe (Örneği aşağıdadır)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti,(19.04.2017 tarihinden sonra TMDG Eğitimi almış olanlardan; Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu belgeleri aranacaktır. Diğerleri kabul edilmeyecektir.)
 4. TMGD sertifika ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu (Halk Bankası e-devlet ödemelerinden TMGD sınav ücretinin yatırıldığı hesaba TMGD Harç Bedeli olarak 715  TL (2018 yılı için ) yatırıldığına dair dekont aslı.TC numaranızı verdiğinizde sistemde isminizin görülmesi gerekmektedir)
 5. Adli Sicil Kaydı Belgesi
 6. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti(19.04.2017 tarihinden sonra TMDG eğitimini alanlar için aranmaz)

04.2017 tarihinden önce TMGD eğitimi alanlardan İl İtfaiye Müdürlükleri, üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları ile Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen özel eğitim kuruluşlarından alınan eğitimler sonrası MEB tarafından düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yangın Eğitimi Sertifikaları kabul edilecektir.

04.2017 tarihten sonra eğitim alanların ise; TMGD eğitim dönemi içerisinde aldıkları yangın eğitimini belgelemek üzere, eğitim kuruluşunca düzenlenecek hem eğitim kuruluşu hem de yangın eğitici imzalı yangın eğitimi belgesini ibraz edeceklerdir.

Genel Müdürlükce başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucunda başvurusu uygun görülenlerin TMGD sertifikaları Bakanlığı U-Net Otomasyon sistemine ve e-devlete yüklenmektedir.

TMGD sertifikası talebinde bulunan kişiler başvurularını yaptıktan sonra, www.türkiye.gov.tr adresi üzerinde kendi e-devlet şifresi ile başvurularını takip ederek, www.türkiye.gov.tr adresinde ismini gören kişi  www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden TMGD sertifikasının çıktısını alabilecek ve aynı yerden doğrulamasını da yapabileceklerdir.

Bakanlık posta yolu ile  sertifika  gönderimini  17.05.2016 tarihinden itibaren durdurmuş olup sertifikalar sistem üzerinden yayınlanmaktadır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Ulaştırma ,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Tehlikeli Mal veKombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne

Ankara

Bakanlığınızca ……………………. tarihinde Ankara’da yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavında …….. puan alarak başarılı oldum. TMGD Sertifikası için belgelerim ekte sunulmakta olup, gereğini arz ederim.(tarih)

İMZA

Adres:                                                                                                     Adı- Soyadı

Cep tel:

E-mail:

EKLER:

1-Kimlik Fotokopisi

2-Mezuniyet Belgesi-Diploma

3-TMGD Sertifika Ücreti Dekontu

4-Uygulamalı Yangın Sertifikası

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi

.TMGD-RID (DEMİRYOLU) VE TMGD-IMDG-KOD  (DENİZYOLU)               

3 Mart 2015 tarihinde Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 8 gereği, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (IMDG Kod kapsamında)istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunluğu 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

TMGD belgesi sahibi adaylar, RID (Demiryolu), IMDG Kod (Denizyolu) kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak TMGD yetkisini de almak  isterlerse, yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından  bu taşıma modlarının her biri için  ek eğitimler ( tek mod için min 3 gün 3*7 saat= 21 saat  )  yani her iki mod için toplam  6 gün 6*7=42 saat  eğitim almaları zorunludur. Sonrada bakanlıkça açılacak TMGD sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

TMGD RID VE IMDG KOD eğitimleri sadece T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarınca ve yine bu kurum tarafından yetkilendirilmiş eğitmenler tarafından verilir.

3 E Akademi , 20.01.2016 tarihinde bakanlıkca  TMGD-IMDG-KOD ve TMGD -RID eğitimleri için Türkiye’de ilk yetkilendirilen ve bu eğitimi  21-24 Mart 2016 tarihinde ilk defa olmak üzere sürekli gerçekleştiren eğitim kurumudur.

TMGD-IMDG KOD ve TMGD- RID sınavları  bakanlıkca TMGD-ADR sınavı ile birlikte ilan edildiği tarihlerde yapılmaktadır.

İlk sınav  8 Ekim 2016, ikinci sınav 22 Nisan 2017 tarihinde yapılmıştır.Sınavlarda 20 ad RID ve 20 adet IMDG -KOD sorusu sorulmaktadır .Sınavlarda başarılı olmak için toplam 100 puan üzerinden 70 ( 28 doğru ) ve üzeri puan almak gerekmektedir.Sınavda başarılı olanlara  tek  TMGD-RID -IMDG-KOD sertifikası verilmektedir.

3 E Akademi bugüne kadar TMGD RID- IMDG KOD sınavlarında en yüksek başarı oranına sahip eğitim kurumudur.

Bu eğitimler ve tarihleri  hakkında detaylı bilgi almak için İstanbul ve İzmir  eğitim merkezlerimiz ile temasa geçebilirsiniz .

İLGİLİ EKLER:

TMGD TEBLİĞİ -19 NİSAN 2017 DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ

YENİ TMGD TEBLİĞ 19 NİSAN 2017-SAYI 30043

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik 24.10.2013 -Sayı 28801

TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği 22 Mayıs 2014 

TMKT Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönerge 10Ekim2014

Yol Kenarı Denetimi Genelgesi  Aralık 2013

IMDG Kod Eğitimi Genelgesi 27 Mart 2013

RID Yönetmelik 16 Temmuz 2015 -29418

RID Eğitim Yönergesi 29 Ekim 2015

DGR-IATA Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşınması Hakkında Eğitim Yönergesi 06 kasım 2015

DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE 

TMGD İSTİHDAMI İLE İLGİLİ GENELGE 22.01.2016

TMKTY 31.12.2015 DEĞİŞİKLİK

TMGD  eğitimleri   ilgili daha detaylı bilgiler sitemizdeki “Faydalı Bilgiler” ve alt menusu S.S.S. (Sıkça Sorulan Sorular) menüsünden veya eğitim merkezlerimizden edinilebilir.

One thought on “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimleri (TMGD-ADR-RID-IMDG KOD)DGSA- Dangerous Goods Safety Adviser Training Courses Initial&Refresher

Comments are closed.