Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimleri (TMGD-ADR-RID-IMDG KOD)DGSA- Dangerous Goods Safety Adviser Training Courses Initial&Refresher

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi (Karayolları-Demiryolları-Denizyolları)

Yasal Mevzuatlar 

resmi_gazete-jpg

T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği 24.10.2013 tarihinde 28801 sayı ile  Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik, 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı kanun ile kabul edilen Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) paralel olarak hazırlanmıştır.

Bakanlık, böylece tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlama; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

TMGD Bulundurma Zorunluluğu Getirilen İşletmeler ve Sektörün  TMGD ihtiyacı 

chemical-plant

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğinin Madde 33. gereği;yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri (bir takvim yılı içersin de net 50 ton ve üstü tehlikeli mal kapsamındaki mallar ile işlem yapan dolduran,paketleyen,yükleyen,gönderen,alıcı,boşaltan ve tank konteyner/ taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlası ile iştigal eden  işletmeler)   gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3 ‘te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanlarından hizmet alma zorunluluğu  30 Haziran 2015 tarihinden itibaren başlamıştır.

Bu bağlamda, sadece patlayıcı maddeler ve benzin,motorin, LPG  vb. petrol ürünleri  sektörleri değil boya, kimya, kağıt sanayinden başlayarak taşımacılık, lojistik, enerji, otomotiv ana ve yan sanayi, ambalaj, demir çelik, çimento ,plastik, çok yataklı oteller,orman ürünleri, yataklı hastaneler, tıbbi kuruluşlar, gaz dolum, metalurji, madencilik, tarım ürünleri ,yem-gübre, ilaç, kozmetik, tekstil, katı atık bertaraf sektörüne kadar çok geniş bir sanayi  alanı bu zorunluluk kapsamına girmiştir. Dolayısı ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı yeni bir kariyer fırsatı sunan önemli bir işkolu olarak  ortaya çıkmıştır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimleriyle ilgili ayrıntılı düzenleme, T.C.Ulaştırma Altyapı  Bakanlığı tarafından  22 Mayıs 2014 tarih, 29007 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. Bu düzenleme  19 Nisan 2017 tarihinde revize edilmiştir.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren TMGD ‘ lerin bireysel olarak en fazla bir firmaya ( eğer firmanın varsa aynı vergi numarasına sahip temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla 5 firma)   ya da Tehlikeli Madde Madde Güvenlik Danışmanlığı kuruluşlarında (TMGDK ) çalışıyor ise en fazla 8 firmaya kadar danışmanlık yapabilme ve TMGDK ‘larda çalışan TMGD lerin de ikinci bir sigortalı işte çalışma yasağından dolayı sektörde kısa ve orta dönemde yeni TMGD ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca 2019 yılından itibaren 5 sene sertifika süresi dolanların girdikleri yenileme sınavların da başarısız olarak sertifikalarının düşmesi TMGD ihtiyacını hızlandırmıştır.

Ocak 2022  tarihi itibarı ile TMGD sayısı yaklaşık 6500  kişidir.

Bakanlık Covid 19 önlemleri  kapsamında 01 Mart 2020 ila 01 Kasım 2020 tarihleri arasında sertifika süresi dolacak danışman ve sürücülerin sertifikalarını önce  30 Kasım 2020 tarihine sonra da 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatmıştır.

2020-2021 yılında  yapılan yenileme sınavlarında  başarılı olamayan yaklaşık 5000  TMGD  ‘nin belgesi düşerek TMGD sayısı  Aralık 2021 sonu itibarıyla yaklaşık 6500 kişiye kadar gerilemiştir.

Bakanlık bu düşmeden dolayı sektörde oluşan acil TMGD ihtiyacını karşılamak için 2021 -2022 yılındaki TMGD sınav sayısını üç den dört e çıkarmış ve geçici olarakta TMGD ‘lerin danışmanlık verebileceği en fazla firma sayısını da 8 den 10 na çıkarmıştır.

TMGD’ nin danışmanlık hizmeti verebileceği firma sayısı 

2014 yılında ilk yayınlanan tebliğe göre bir TMGD en fazla beş firmaya kadar TMGD hizmeti verebilirken 19 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan yeni TMGD tebliğinde bu konuda önemli değişiklikler yapılmıştır.Yeni tebliğe göre bir TMGD, sadece istihdam (sadece TMGD hizmetini vermek amacıyla ) edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla 5 (beş)  yerde danışmanlık yapabilir.Eğer istihdam edildiği işletmenin başka temsilciliği veya şubeleri yoksa sadece o firmaya yani en fazla 1 (bir) firmaya danışmanlık hizmeti verebilir. Ayrıca istihdam edildiği  danışmanlığını yaptığı işletmede aylık 30 gün üzerinden TMGD meslek kodundan SGK priminin  yatırılması zorunludur.

Eğer  bir TMGD Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere idare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş (TMGDK) bünyesinde istihdam ediliyorsa en fazla 8 (sekiz ) işletmeye kadar danışmanlık hizmeti  verebilir. Ancak bu sayı 2021 yılında doğanTmgd eksiğini gidermek için geçici bir süre içinde en fazla 10 (on) işletmeye çıkarılmıştır. TMGDK’ larda istihdam edilen   TMGD ‘lerin aylık 30 gün üzerinden TMGD meslek kodundan SGK primlerinin ödenmesi zorundadır.

TMGDK’ larda istihdam edilen   TMGD ‘lerin  ikinci bir iş de SGK lı olarak çalışması  05 Ocak 2018 tarihinde  bakanlıkca yapılan bir duyuru ile  yasaklanmıştır.

Yeni 10 Nisan 2017 tarihli yeni tebliğ ile TMGD zorunluluğu kapsamındaki işletmelerin  danışmanlık hizmetlerini sadece  TMGD göreviyle istihdam edeceği çalışanlarından ya da bakanlıkca yetkilendirilmiş TMGDK ( Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere idare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş) lardan alma zorunluluğu getirilmiştir.

İlk defa 22 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan tebliğin yayınlanmasından itibaren geçen  yaklaşık 6 yıllık süre içersin de ( Ocak 2021 tarihi itibarıyla) yaklaşık 11 000 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı adayı bakanlık sınavlarında başarılı olarak sertifikalarını almıştır.

Ayrıca Aralık 2020 tarihine kadar yukarıda açıklanan sektörlerden yaklaşık 40 000 işletme bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almıştır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ile ilgili tüm ayrıntılar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimi, sertifikalandırılması ile ilgili başvuru koşulları, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sorumlulukları ve işletmelerin yükümlülükleri ile ilgili ayrıntılar bu tebliğde yer almaktadır.

Kapsama giren işletmeler, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sertifikası almaya hak kazanmış istihdam ettiği personelinden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak yararlanabilecekleri gibi, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetini TMGDK’ lardan  ( Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu) sözleşmeli olarak da alabilmektedir.

İşletmelerin, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının “Tehlikeli Maddelerin Karayolları İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik”e uyum ve kontrolleri  bakanlığa bağlı yol denetim istasyonlarında yapılmaktadır .Bakanlık, bu kontrollerde uygulanacak işlemleri ,kontrol listelerini ve ihlallerde uygulanacak idare para ve diğer cezaları gösteren “Yol Kenarı Denetimi Genelgesi  Aralık 2013 tarihinde ilk defa yayınlamıştır. 01 Ocak 2015 itibaren yapılan kontrollerde  bu yönetmeliğe aykırı uygulamalarda örneğin taşıma evrakının olmaması ya da eksik olması; Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin, onaylı araçların, hükümlere uygun ambalajların, etiket ,işaret, levha  ve turuncu plakaların bulunmaması, sürücülerin SRC5 belgelerinin olmaması vb.) taraflara  idari para cezası uygulamaları başlamıştır. Bakanlık bu kontrol ve denetimlerin sıkı bir şekilde uygulanmasına  devam edeceğini bildirerek sektörden  yönetmelik ve ADR hükümlerine tam uymasını talep etmektedir.

Yol Kenarı Denetim Genelgesi  28.03 2017 tarihinde revize edilerek daha detaylı bir şekilde yeniden yayınlanmıştır .

Yetkili Eğitim Kuruluşları 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimleri sadece T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarınca ve yine bu kurum tarafından yetkilendirilmiş eğitmenler tarafından verilir.

3E Akademi ,2014 yılında bakanlıkça ülkemizde yetkilendirilen ilk 8 eğitim kuruluşu  arasında olup ,Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sınavlarında  en yüksek başarı oranına sahip sektörünün ilk ve tek ISO 9001:2015 sertifikalı bir eğitim  kurumudur.Yetki belgelerimiz sitemiz  “Kurumsal “menüsünde gösterilmiştir.

3E Akademi sadece Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sınavlarına  yönelik eğitimler değil, uzman saha deneyimli eğitmenleri ile sınavda başarılı olmuş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarına yönelik uygulama-saha eğitimleri de  vermektedir.

TMGD eğitimleri eğitim merkezlerimizde sınıf düzenli olarak ve 7 Ekim 2020 tarihinden itibaren de Covid 19 önlemleri kapsamında bakanlık oluru ONLİNE yapılmaktadır.

7-14 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa gerçekleştirdiğimiz ONLİNE TMGD ADR  eğitimimiz bakanlık yetkililerince incelenerek, denetlenerek 13.10.2020 tarihde bakanlık sitesinde ilk TMGD eğitim haberi olarak yayınlanmıştır.

TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Şartları 

tmgd resimler

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilmek için;

 • Üniversitelerin fen ( fizik, kimya, biyoloji vb.) ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,
 • Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 •  TMGDEYB (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi) sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı  Eğitim  Kaydı İçin İstenenenler

 1. Adli Sicil Kaydı (UDHB verilmek üzere  E-devlet’ten ya da adliyeden alınabilir)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC kimlik numarası içeren)
 3. Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesi
 4. 1 Adet Renkli  Vesikalık Fotoğraf
 5. Eğitim Kayıt Formu (Bu form kayıt yaptırmak isteyenlere 3E Akademi tarafından mail ortamında gönderilecektir.)

Not 1.  Katılımcılar kayıtlarını eğitim merkezimize gelmeden de tamamlayabilir. Bunu için  yukarıda istenilen tüm belgeler  izmir@3eacademy .com mail adreslerine dijital ortamda gönderilmesi yeterlidir.

Not 2. Kayıtlar, yukarıdaki belgeler ile bakanlık merkezi kayıt otomasyon  sistemi üzerinden yapıldığı için bu belgelerin dijital ortamda eğitim programlarının son başvuru tarihine kadar (en geç eğitim programının başlamasından 3 gün önce ) mutlaka gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim kayıtlarının tamamlanabilmesi açısından bu çok büyük önem taşımaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Süreleri 

TMGD Eğitimi,  yangın eğitimi hariç en az 64 ders saati (8 gün* 8 saat ) olarak verilmektedir. Derslere devam zorunluluğu vardır. Eğitimler birbirini takip eden günlerde en az 64 ders saatini sağlayacak şekilde de düzenlenmektedir.Her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde,  günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.

Ayrıca TMGD eğitimine ( 64 saat ) ilave bakanlıkça verilmesi zorunlu tutulan  toplam 8 saat  yangın eğitimi de eğitim merkezlerimizde yetkilendirilmiş eğitmenlerimizce TMGD eğitimi ile birlikte verilmektedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Müfredatı 

Aşağıdaki konular eğitimde ücretsiz olarak dağıtılan ADR Cilt 1-2 kitapları içeriğinde 9 kısım halinde en az  64 saatlik eğitimde verilir.

Eğitim içeriği:

 • Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler
 • Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları(çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.)
 • Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler)
 •  İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları
 • Taşıma evrakı hakkında bilgiler
 • Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma)
 • Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar
 • Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler
 • Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları
 • Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri
 • Elleçleme ve istifleme kuralları
 • Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları
 • Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi vb.)
 • Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları
 • Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar
 • Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları
 • Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler
 • Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması
 • Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın,  kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması
 • İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavları ve Takvimi 

k_21024053_sinav_sembolTMGD Sınavları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce (www.tmkt.gov.tr) önceden belirlenen ve duyurulan tarihlerde yapılır.Sınavlar yayınlanmış tebliğe göre yılda en az bir kere yapılır.

Bakanlık ülkemizdeki TMGD ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılamak için 2014 yılında iki, 2015 yılında dört, 2016 yılında iki ve 2017-2020 yılları arasında üç  sınav yapılmıştır. 2021-2022  yıllarında  ise TMGD yenileme sınavlarında başarılı olamayıp TMGD belgesi iptal olanlardan dolayı oluşan sektör ihtiyacı için 4  sınav planlanmıştır.

2014 ve 2015 yıllarında   sınavlar sadece Ankara’da yapılmış olup, 2016 senesinde Ankara dışında ,İstanbul (Anadolu yakası) ve İzmir’de, 2017 senesinden sonra  bu illerin dışında yeterli başvurunun olduğu diğer büyük il merkezlerinde  ( Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası ), İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon’ da  yapılmaya başlanmıştır.

2022 TMGD Sınav Takvimi

 

Sınavlarda başarılı olmak için toplam 100 puan üzerinden 70 puan ( 28 doğru ) ve üzeri almak gerekmektedir. Sınavlarda başarısız olan adaylara ,bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınav hakkı tanınır.Yani adayın ilk sınava girdiği tarihten itibaren toplam 4 sınav hakkı vardır. Bu sınavlara aday girmese bile sınav hakkını kaybeder. Bu 4  sınav sonunda başarılı olamayan adaylar sınav hakları kaybeder.Tekrar sınav hakkı almak isteyen kursiyerlerin   TMGD eğitimini tekrar alması gerekir.Sınavlar ,mevzuat kitabı (Türkçe veya diğer dillerdeki ADR Cilt 1-2 ) açık, çoktan seçmeli 40 soruluk test şeklinde yapılmakta olup, sınav süresi  2021 senesinde 210 dak.(3,5 saat) den  240 dak. (4 saate)  çıkarılmıştır.

TMGD Eğitimlerimizin Uygulanması hakkında

20 Eylül 2021 tarihinde bakanlık duyurusu ile ONLİNE TMGD eğitimleri durdurulmuştur. Eğitimler bu tarihten sonra  COVİD 19 önlemleri ile İzmir Eğitim Merkezimizde sınıf düzeninde yapılmaktadır.  

Covid 19 tedbirleri kapsamında Bakanlık onayı ile Online eğitimlere geçildiğinde  Türkiye’de ilk defa ONLİNE TMGD ADR  eğitimi 7-14 Ekim 2021 tarihinde 3e Akademi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu eğitim bakanlık yetkililerince incelenerek, denetlenerek 13.10.2020 tarihinde bakanlık sitesinde ilk Online TMGD eğitim haberi olarak yayınlanmıştır.

TMGD eğitimlerimizde, eğitim ücretine dahil olan, eğitimle birlikte kursiyerlerimize verdiğimiz eğitim dokümanları, materyalleri ve imkanlar aşağıdadır.

 • Eğitim çantası,
 • Eğitim kapsamıyla ilgili Türkçe Mevzuat Kitapları (ADR Cilt 1-2 , IMDG Kod, RID, vb.),
 • İçinde eğitim kapsamıyla ilgili güncel ulusal ve uluslararası mevzuat,  eğitim slaytları, çok sayıda soru bankası-çözümlü,geçmiş dönem sınav soruları -çözümlü ve örnek deneme sınavlarının bulunduğu CD
 • Sınavlar öncesi soru çözümlerinin, deneme  sınavlarının yapıldığı Sınav Kamplarına ücretsiz katılım hakkı.
 • Eğitim sonrası  soru havuzumuzdan sürekli soru paylaşımı,
 • Kursiyerlerimize web sitemizden online çözümlü-referanslı sorular, deneme sınavları,
 • Eğitime yardımcı diğer materyaller,
 • Sınıf eğitimlerin de eğitim boyunca ikramlı  çay, kahve vb. içecek  servisi,

Ayrıca tüm kursiyerlerimize, arzu ettiklerinde sonraki eğitim programlarına sınıfta yer olduğu müddetce, veya online eğitimlere her  zaman  ücretsiz tekrar katılma imkanı verilerek eğitimlerini tekrar ederek konuları  tam kavramaları sağlanmaktadır.

TMGD-RID (DEMİRYOLU) VE TMGD-IMDG-KOD  (DENİZYOLU)               

3 Mart 2015 tarihinde Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Madde 8 gereği, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (IMDG Kod kapsamında)istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunluğu 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

TMGD belgesi sahibi adaylar, RID (Demiryolu), IMDG Kod (Denizyolu) kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak TMGD yetkisini de almak  isterlerse, yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından  bu taşıma modlarının her biri için  ek eğitimler ( tek mod için min 3 gün 3*7 saat= 21 saat  )  yani her iki mod için toplam  6 gün 6*7=42 saat  eğitim almaları zorunludur. Sonrada bakanlıkça açılacak TMGD sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

TMGD RID VE IMDG KOD eğitimleri sadece T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarınca ve yine bu kurum tarafından yetkilendirilmiş eğitmenler tarafından verilir.

3 E Akademi , 20.01.2016 tarihinde bakanlıkca  TMGD-IMDG-KOD ve TMGD -RID eğitimleri için Türkiye’de ilk yetkilendirilen ve bu eğitimi  21-24 Mart 2016 tarihinde ilk defa olmak üzere sürekli gerçekleştiren eğitim kurumudur.

TMGD-IMDG KOD ve TMGD- RID sınavları  bakanlıkca TMGD-ADR sınavı ile birlikte ilan edildiği tarihlerde yapılmaktadır.

İlk sınav  8 Ekim 2016, ikinci sınav 22 Nisan 2017 tarihinde yapılmıştır.Sınavlarda 20 ad RID ve 20 adet IMDG -KOD sorusu sorulmaktadır .Sınavlarda başarılı olmak için toplam 100 puan üzerinden 70 ( 28 doğru ) ve üzeri puan almak gerekmektedir.Sınavda başarılı olanlara  tek  TMGD-RID -IMDG-KOD sertifikası verilmektedir.

3 E Akademi bugüne kadar TMGD ADR -RID- IMDG KOD sınavlarında en yüksek başarı oranına sahip eğitim kurumudur.