SRC 5 (ADR Belgesi) ve Eğitimleri

SRC 5 (ADR Belgesi) ve Eğitimleri

3E Akademi SRC 5 Eğitim Uygulaması:

 • Eğitimler yüz yüze sınıf eğitimi şeklinde İzmir eğitim merkezimiz de verilmektedir. Eğitimlere devam mecburiyeti vardır. Bakanlık tarafından denetlenmektedir.
 • Her kursiyere  içersinde konu anlatımı ve deneme sınavlarının olduğu bir eğitim kitabı verilir.
 • Her eğitim programı için whatsapp grubu kurulur. Kursiyerler eğitmene her zaman bu kanaldan ulaşarak her türlü sorusunu sorabilmektir. Eğitim kurumumuz ve  eğitmen sınav öncesi  ve sonrası süreçte buradan  kursiyerlere bilgilendirmeler yapmakta, deneme sınavları paylaşmakta, eğitim  ve sınav ile ilgili  önemli  hatırlatmalar yapmaktadır.
 • Sınav öncesi ücretsiz olarak online sınav hazırlık kampı yapılarak, bu çalışmada sınavda çıkma  olasılığı  yüksek olan soru tiplerinden sorular çözülmekte, önemli konularda konu tekrarı yapılmaktadır.

SRC 5 (ADR Belgesi) Ne Demektir?

Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası anlamına gelir.

İngilizce olarak ADR Driver Training Certificate olarak tanımlanmıştır.Uluslararası geçerliliği olan bir belgedir.

 SRC 5 (ADR Belge) Eğitimlerini Kimler Almak Zorundadır?

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki yönetmeliğimize ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre Tehlikeli Maddeleri taşıyan ve araçları işaretlenmek zorunda olan araç şoförleri taşımaya uygun bir SRC5/ADR  belgesi bulundurmak zorundadırlar.

 

Eğitim Kurumumuzda Verilen SRC 5  (ADR Belgesi) Türleri:

 1. SRC 5/ADR Temel Eğitim
 2. SRC5/ADR Tank Eğitimi
 3. SRC5/ADR Sınıf 1 Patlayıcı Madde Eğitimi
 4. SRC5/ADR Sınıf 7 Radyoaktif Madde Eğitimi

 SRC5 (ADR Belgesi) Alma Koşulları:

 • Taşıyacakları yük sınıfına uygun olarak, eğitimlere katılmış olmak ve SRC-5 sınavında başarılı olmak,
 • Uygun sürücü belgesine sahip olmak
 • 66 yaşından gün almamış olmaları,
 • En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak
 • Mesleki mesleki saygınlığa aykırı aşağıdaki fiillerin herhangi birinden hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,

1) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,

2) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 81 inci, 102 nci, 103 üncü, 104 üncü, 105 inci, 109 uncu, 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 188 inci, 190 ıncı, 191 inci, 226 ncı ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olması veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmaması ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olması,

3) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmaması,şartlarına sahip olmayı,

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Son altı ayda çekilmiş 1 adet Biyometrik Resim
 • Eğitim durumunu gösterir belge (Diploma, Öğrenci belgesi, Tasdikname)

 SRC5  Temel Eğitim Programı:

18 Saat teorik ve 1 saat uygulama eğitiminden oluşur.

Bu eğitim sertifikasına sahip olan sürücüler Sınıf1 ve Sınıf7 dışındaki tehlikeli malları ambalajlı ve dökme yük olarak taşıyabilirler.

 

 

 

 

SRC5/ADR Temel Eğitim Programı en az  aşağıdaki hususları içerir:

1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel hükümler,

2) Başlıca tehlikeli madde sınıfları,

3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler,

4) Farklı tehlikeli madde sınıfları için geçerli olan önleyici ve güvenlik tedbirleri,

5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),

6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli plakaların kullanımı ve özellikleri,

7) Tehlikeli malların taşınması esnasında sürücünün yapması ve yapmaması gerekenler,

8) Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,

9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,

10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,

11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,

12) Çok-modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

13) Deniz ve Hava limanlarına tehlikeli yük getiren veya limanlardan yük alan araç sürücülerine yönelik ilgili uluslararası sözleşmeler kapsamında genel bilgiler,

14) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,

15) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kazaların önlenmesi, güvenlik, yangın veya diğer acil durumlarda alınması gereken önlemler vb.),

16) Özellikle terör olaylarına ilişkin güvenlik bilinci,

17) Yükleme emniyetine ilişkin genel hükümler,

18) Yükleme emniyetini sağlayan ekipmanların tanıtımı,

19) Tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlarda bulunması gereken evrakların tanıtımı,

SRC 5 ADR Tanker Eğitim Programı:

SRC5/ADR Temel Eğitim programını tamamlamış olan sürücüler SRC 5/ADR Tank Uzmanlık Eğitim programına katılabilirler.

Bu program 12 saat teorik tank eğitimi ve 1 saat tank uygulama eğitiminden oluşur.

 

 

SRC 5/ADR Tanker Eğitim Programı asgari aşağıdaki hususları içerir:

1) Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan taşıtların davranışları,

2) Taşıtların özel gereklilikleri,

3) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleriyle ilgili genel teorik bilgi,

4) Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay işareti, tehlike ikaz levhası ve turuncu renkli plaka vb.).

SRC 5/ADR Sınıf 1 Eğitim Programı:Sınıf1 eğitimi Patlayıcı maddeler ve nesnelerin taşınmasına yönelik sürücü uzmanlık eğitimidir. 8 saatlik teorik eğitimden oluşur. Bu eğitim programına katılabilmek için sürücülerin SRC5/ADR Temel Eğitim Sertifikasına sahip olmaları gerekir.

SRC5/ADR Sınıf 1 Eğitim Programı asgari aşağıdaki hususları içerir:

1) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,

2) Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.

SRC5/ADR Sınıf 7 Eğitim Programı:Sınıf7 eğitimi Radyoaktif maddeler ve nesnelerin taşınmasına yönelik sürücü uzmanlık eğitimidir. 8 saatlik teorik eğitimden oluşur. Bu eğitim programına katılabilmek için sürücülerin SRC5/ADR Temel Eğitim Sertifikasına sahip olmaları gerekir.

SRC5/ADR Sınıf 7 Eğitim Programı içeriği asgari aşağıdaki hususları içerir:

1) İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,

2) Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, elleçlenmesi, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,

3) Radyoaktif malzeme taşıyan araçların karıştığı bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.

SRC5 (ADR Belgesi) Eğitimlerine Devam Zorunluluğu:SRC5/ADR Sürücü eğitimleri yüzyüze yapılmakta olup kursiyerlerin devamsızlık hakkı bulunmamaktadır.

Tüm derslere eksiksiz devam etmek zorunludur. Bakanlık çok sık yerinde ve elektronik denetimler yapmaktadır.  Derslere devamsızlık yapanların eğitim dönemleri iptal edilir.

SRC5/ADR Sınavları Hangi İllerde Yapılmaktadır?

SRC5/ADR Sınavları,  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sınav takvimlerinde ilan edilen Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas, Trabzon ve bazı deprem görmüş il merkezlerinde yapılmaktadır.

Sürücüler eğitim aldıktan sonra diledikleri il de sınava girebilmektedir.

SRC5/ADR Sınavlarında Kaç Soru Sorulmakta ve Başarılı Olmak İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

SRC5/ADR Temel Eğitim Sınavı: 25 Test sorusundan ibarettir. Sınavda en az 60 puan alanlar ( en az 15 soru-doğru)  başarılı sayılırlar.

SRC5/ADR  Tank Eğitim Sınavı:15 Test sorusundan ibarettir. Sınavda en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar.

SRC5/ADR Temel+Tank Eğitim Sınavı: Toplam 40 Test sorusundan ibarettir. Sınavda en az 60 puan alanlar ( en az 24 soru-doğru) başarılı sayılırlar.

SRC5/ADR Sınıf1 Eğitim Sınavı:15 Test sorusundan ibarettir. Sınavda en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar.

SRC5/ADR Sınıf7 Eğitim Sınavı:15 Test sorusundan ibarettir. Sınavda en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar.

SRC5/ADR Sınavları Hangi Tarihlerde Yapılmaktadır?

SRC5/ADR Sınavları tüm Türkiye geneli geçerli olmak üzere her yıl Aralık veya Ocak ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Bakanlığın web sitesinde duyurulmaktadır. Sınavlar Bakanlığın ilan ettiği sınav takvimine göre yürütülmektedir.

Bakanlığımızın 20 Aralık 2022 tarihli SRC 5/ ADR Sınav Takvimi Duyurusu Aşağıdadır

NOT:  

 1.  Sınav saat 10:00’da başlayacaktır.
 2.  Sınava katılanlar sınav başvurusu sırasında sınav yeri için il tercihi yapacaklardır.
 3. Sınav yapılacak illerde başvuru sayısı 250 kişiyi geçmediği takdirde, Bakanlık tarafından bu başvurular en yakın ile kaydırılabilir. Başvuru sayısı değerlendirmesinde TMGD sınavı başvuru sayısı da dikkate alınacaktır.
 4. Açıklanan sınav tarihleri için verilen eğitim tamamlama tarihlerinde saat 21.00’e kadar tamamlanan eğitimlerde başarılı olanlar sınava girebilecektir.
 5.  SRC-5 Yenileme Eğitimi alan adayların, Eğitim Tamamlama Belgelerinin süresi 2 yıl geçerli olup, bu süre zarfında 4 adet sınava girme hakları bulunmaktadır. Adaylar, SRC-5 belgelerini yenileyebilmek için, SRC-5 belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 1 yıl içerisinde bu sınav haklarını kullanabilirler. Ancak, bu hakların kullanımında sınav takviminde belirtilen başvuru ve ücret yatırma tarihlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
 6. SRC5 Temel Belgesine sahip adayların, Sadece SRC5 Tanker, Sınıf 1 veya Sınıf 7 Belge türünden sınava girip başarılı olmaları halinde,SRC5 Tanker, Sınıf 1 veya Sınıf 7 Belgesi geçerlilik tarihi SRC5 Temel Belgesi geçerlilik tarihi kadar olacaktır.

 AÇIKLAMA:

1) Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan “Mesleki Yeterlilik Sınav Başvuru/Güncelle” kısmından veya SRC5 eğitimi aldıkları eğitim merkezlerince en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli) resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav başvuru bitiş tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir.

2) Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halk Bankası’na yatırılacaktır.

3) Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

4) Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr  adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.