S.S.S

ADR nedir ?

Original Adı :ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEROUS PAR ROUTE 

İngilizce :EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD 

Türkçe :TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASI

ADR Konvansiyonu Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayollarında Taşınmasına dair bir Avrupa anlaşmasıdır. Bu konvansiyon Birleşmiş Milletler (United Nations – UN) “Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) himayesinde 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, İtalya ve Lüksemburg tarafından imzalanmış ve 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

Türkiye ADR anlaşmasına 22.03.2010 tarihinde 48. ülke olarak taraf olmuştur.

Türkiye ADR Anlaşmasına ne zaman taraf oldu ?

Türkiye 22 Mart 2010 tarihinde ADR’ ye taraf olmuş, 01 Ocak 2011 tarihinde ADR konvansiyonu yürürlüğe girmiştir. 

TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı kimdir ?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD), İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Tanımlar (h) )

TMGD olmak için gerekli şartlar nedir ?

 

 1. Üniversitelerin mühendislik veya fen fakültelerinden lisans (Matematik-Fizik-Biyoloji- Kimya 4 senelik eğitim programları) veya  Üniversitelerin Tehlikeli Madde ve Güvenlik Programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,
 2. Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 3. TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında en az 64 saatlik ( 8 gün ) + 8 saat yangın eğitiminden oluşan  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimine katılarak,Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında bakanlıkca yapılan TMGD sınavda başarılı olmak gerekir. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 12 )
Hangi işletmelerin TMGD bulundurma zorunluluğu vardır.?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği 24.10.2014 tarihinde, 2880 nolu Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğe göre aşağıdaki  işletmelerde ve faaliyetlerde 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren TMGD bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.  

 • Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeler
 • Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler

Yerel mevzuatlara göre aşağıdaki iki madde haricinde kapsam dışında olacak işletme faaliyeti yoktur.

 • Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemleri
 • Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemleri.

22.05.2014 tarihindeki Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in Geçici 2 inci maddesi ile de bazı faaliyet türlerine 01/01/2018 tarihine kadar geçici bir muafiyet sağlanmıştır. Geçici muafiyet sağlanan bu faaliyet alanları;

 • Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmeler
 • Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminalleri [denizyolu, havayolu taşımacılığı ]
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesi sahipleri
 • Kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yukarıdaki geçici muafiyet verilen tüm sektörlerde muafiyetler kalkmıştır. Sadece aşağıdaki şartları sağlayan perakende satış yapan akaryakıt istasyonlarına ise 31 Aralık 2018  tarihine kadar bir kereye mahsus  geçici bir muafiyet verilmiştir.

Bu şartlar :

 • Günlük akaryakıt satışı   4000 lt altında olacak. Bu durum,  6 ayda bir TMGDK ‘dan alacakları aylık satış rakamlarının belgelerin ekli olduğu bir rapor ile belgelenecek.
 • Akaryakıt istasyonları  yerleşim alanları dışında  olacak veya okul, hastane, cami , AVM vb.  sosyal yapılardan 300 mt uzakta olacak. Bu durum  TMGDK ‘ lardan  bir defa  alınacak bir rapor ile belgelenerek bölge müdürlüklerine 31.01.2018 tarihine kadar başvurulacak.

 

 

 

TMGD’ lerin görev ve yükümlülükleri nelerdir ?

Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

 1. a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
 2. b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
 3. c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:
 1. Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.
 2. Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.
 3. ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.
 4. Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını.
 5. ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.
 6. Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

 1. d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
 2. e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
 3. f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
 4. g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmak.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 1. h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

 1. i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
 2. j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
 3. k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
 4. l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
 5. m) İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
 6. n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
 7. o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 23 (1) )

Bir TMGD aynı anda kaç firmaya danışmanlık hizmeti verebilir ?

2014 yılında ilk yayınlanan tebliğe göre bir TMGD en fazla beş firmaya kadar TMGD hizmeti verebilirken 19 Nisan 2017 tarihli tebliğde bu konuda değişikliklere gidilmiştir. Bu yeni tebliğe göre bir TMGD, sadece istihdam (sadece TMGD hizmetini vermek amacıyla tam zamanlı   ) edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla 5 (beş)  yerde danışmanlık yapabilir.Eğer istihdam edildiği işletmenin başka temsilciliği veya şubeleri yoksa sadece o firmaya yani en fazla 1 (bir) firmaya danışmanlık hizmeti verebilir.

Eğer  bir TMGD Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere idare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş (TMGDK) bünyesinde çalışıyorsa en fazla 8 (sekiz ) işletmeye kadar danışmanlık hizmeti  verebilir.

19 Nisan 2017 tarihli tebliğ ile TMGD zorunluluğu kapsamındaki işletmelerin  danışmanlık hizmetlerini sadece tam zamanlı TMGD göreviyle istihdam edeceği çalışanlarından ya da bakanlıkca yetkilendirilmiş TMGDK ( Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere idare tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş) lardan alma zorunluluğu getirilmiştir.

Bir TMGD danışmanlık verdiği firmada sigortalı olarak çalışmak zorunda mıdır?

Bir işletmede TMGD görevini TMGD sertifikası sahip olmak şartıyla; işletme sahibi veya  işletmede tam zamanlı sigortalı, görevi sadece danışmanlık olan çalışan biri de  yapabilir (19 Nisan 2017 Tarihli TMGD Tebliği). Bu durumda işveren tarafından  çalışanın SSK primi  tam gün üzerinden TMGD meslek kodundan yatırılmak zorundadır. 

Ayrıca işletme bir sözleşme yaparak dışarıdan TMGDK ‘dan  (Bakanlıkca yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu ) danışmanlık hizmetini satın alabilir.Bu kuruluşlarda çalışan TMGD ‘ler tam zamanlı sigortalı çalışmak zorundadır.

Bu yeni uygulama 19 Nisan 2017 tarihli TMGD tebliğine  göre 01.01.2018 tarihinden sonra yürürlüğe girecektir.

TMGD eğitim kaydı için istenen bilgi ve belgeler nelerdir ?

Eğitim kaydı için istenen bilgi ve belgeler

 1. Adli Sicil Kaydı (E-devlet’ten ya da adliyeden alınabilir)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(TC kimlik numarası içeren)
 3. Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesi
 4. 1 adet fotoğraf (Renkli) elektronik ortamda 
 5. Adres Bilgisi

Not 1.  Katılımcılar  kurs ücretini banka yoluyla (Havale – Eft) ödemeyi tercih ederse, kaydını eğitim merkezimize gelmeden de tamamlayabilir. Bunu için  yukarıda istenilen belgeler İstanbul’daki eğitimler için info@3eakademi.com ve İzmir’deki eğitimler için izmir@3eacademy .com mail adreslerine dijital ortamda gönderilmelidir. Katılımcılar bu evrakların asıllarını eğitim başladığında yanında getirerek teslim edebilir.

Not 2. Kayıtlar ,yukarıdaki belgeler ile bakanlık merkezi kayıt otomasyon  sistemi üzerinden yapılacağı için bu belgelerin dijital ortamda  eğitim merkezlerimize eğitim programlarının yazılı son başvuru tarihinden önce (en geç eğitim programının başlamasından 7 gün önce ) mutlaka gönderilmesi gerekmektedir.Eğitim kayıtlarının tamamlanabilmesi açısından bu çok büyük önem taşımaktadır.

TMGD eğitim içeriği nedir ?

 Düzenlenecek eğitimlerin içeriği ADR 1-2 ciltlerin toplam 9 kısmını kapsayacak olup aşağıda yer alan asgari ders konularını içermelidir:

a) Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler.

b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).

c) Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

ç) İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.

d) Taşıma evrakı hakkında bilgiler.

e) Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).

f) Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.

g) Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

ğ) Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.

h) Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

ı) Elleçleme ve istifleme kuralları.

i) Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.

j) Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.).

k) Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.

l) Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.

m) Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.

n) Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

o) Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.

ö) Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın,  kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.

p) İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları.

TMGD eğitim süresi nedir ve devam mecburiyeti var mıdır ?
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimi  8 saat yangın eğitimi hariç asgari  64 ders saati (8 gün * 8 saat )  olarak uygulanır.
 • TMGD RID-IMDG kod eğitimleri toplam en az 6 gün  (6 gün*7 saat ) yani her bir  mod için en az  21 saat (3 gün*7 saat) yapılacaktır.
 • Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.
 • Eğitimde devam zorunludur. 

19 Nisan 2017 tarihli TMGD tebliği   

TMGD sınavına katılmak için gerekli evraklar nelerdir?
 1. Sınav giriş belgesi .(sınavdan 3-4 gün önce kursiyerler e-devletten kendileri çıkaracaktır)
 2. Resimli -geçerli  kimlik belgesi Nüfus Cüzdanı vb. 
TMGD sınavları hangi bakanlık ve daire müdürlüğü tarafından Türkiye'de nerelerde yapılmaktadır ?

Sınavlar,Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce (www.tmkt.gov.tr) önceden belirlenen ve duyurulan tarihlerde yapılır.

Sınavlar 2014 ve 2015 senelerinde sadece Ankara’da yapılmış olup, 2016 senesinden itibaren İstanbul, İzmir  ve yeterli katılımın olduğu diğer illerde de  yapılmaya başlanmıştır.

TMGD sınavları ne kadar zamanda bir yapılır ?

Yönetmeliğe göre TMGD sınavı yılda en az 1 kere yapılır. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 14 (3) ) Sınav tarihi en az 60 gün önceden İdare’nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.

Bakanlık 2014 senesinde iki, 2015 senesinde dört, 2016 senesinde iki sınav yapmış olup  , 2017 senelerinde 3 sınav yapılacağı ilan edilmiştir.   

TMGD sınav süresi nedir ?

210 dakika (3.5 saattir).

TMGD sınav soru sistemi nasıl ? Sınavda kaç soru sorulmaktadır ?

Sınavlar  çoktan seçmeli ( 5 seçenek ) test şeklinde olup 40 sorudan oluşmaktadır. 

TMGD sınavında açık doküman kullanmak serbest midir. ?

Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 16 (3) )

TMGD sınav sonuçları ne zaman açıklanır ?

Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde İdarenin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir.

TMGD sınavında başarılı olma şartı nedir ?

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir. (22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete Madde 16 (2) )

40 sorulu  çoktan şeçmeli test şeklindeki sınavda başarılı olmak için en az 28 soruyu doğru cevaplandırmak gerekmektedir.  

TMGD sınavlarına nasıl itiraz yapılır ?

TMGD Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip 10 iş günü içinde aşağıdaki adrese  yazılı bir dilekçe ile yapılır. Dilekçe ekinde itiraz edilecek soru ve itiraz sebepleri  verilmelidir.  

Sınav İtiraz başvuru adresi:
TC.Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
GMK Bulvarı No:128/A
Maltepe/ANKARA TÜRKİYE

Dilekçe Örneği 

TC. Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne ANKARA

KONU : ………..tarihinde yapılan  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı Soru İtirazı

Bakanlığınızca …………………………….. tarihinde Ankara’da yapılan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” sınavına katıldım. Söz konusu sınav sorularından …………… hatalı olduğunu düşünüyorum. Ekte hatalı olduğunu gerekçeleri ile belirttiğim sorunun iptal edilerek, bu  soru için belirlenen puanın mevcut açıklanan sınav puanıma eklenmesi gereğini saygılarımla arz ederim …../……/2015

İMZA
Adı- Soyadı

Adres:

T.C. No. :
Cep Tel :
E-mail :

Ekler: …… Adet Soru

TMGD sınavında başarısız olanlar tekrar sınava girebilir mi?

TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Yani bir adayın ilk sınava girdiği tarihten başlamak üzere bir yıl içinde toplam 4 sınav hakkı vardır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir.
Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir.
Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

TMGD sınavına girmeyen bir aday sınav hakkını kaybeder mi ?

TMGD sınav başvurusu yapan ,sınav harcını yatıran bir aday sınava girmez ise bir sınav hakkını yakarak boşa harcamış olur.

TMGD sınav başvuru ve sınav evrakları kaç sene saklanır ?

Bakanlık, adaylara ait başvuru belgeleri ve sınav kâğıtlarını 5 (beş) yıl süre ile saklar. Bu süre sonunda bir tutanak ile imha edebilir.

TMGD sertifikası nasıl düzenlenir ?

Sınavlarda başarılı olan ve belge için gerekli belgeleri sağlayan  TMGD adaylarına,  idare tarafından  5 yıl geçerli TMGDS düzenlenir.Sertifikalar adaylara gönderilmez.Adaylar e-devlet şifreleri ile sistemden sertifikalarını görüntüleyebilir, çıktılarını alabilirler

 TMGD’ ler 5 yıllık  belge süreleri dolmadan önce yenileme sınavına girerek  belge sürelerini 5 sene daha uzatabilirler.Ancak yenileme sınavına girmeden önce en az 16 ders saatinden ( 2 gün* 8 saat ) az olmamak şartıyla 2 yılda bir “Yenileme Eğitimi” zorunluluğu vardır .

01.01.2019 tarihinden itibaren TMGD belgesini yenilemek isteyeceklerden mevcut belge süresi  5 yıl için en az iki sefer yenileme eğitimi almış olmaları şartı aranır.

 ADR’ye taraf olan herhangi bir yabancı ülkenin yetkili idaresinden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olan kişilerin, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile sertifikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı suretini İdareye ibraz etmeleri gerekir. İdarece yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde, durumu 12 nci maddeye uygun bulunanlara mevcut sertifikalarındaki son geçerlilik tarihine kadar TMGDS düzenlenir.

 

Geçerlik süresi dolan TMGD sertifikası nasıl yenilenir?

TMGD’ler sertifikalarının süreleri bitmeden önce sertifikalarını yenilemek için 16 ncı maddedeki hükümler çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenen tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavına girmek zorundadırlar. TMGDS’yi yenilemek için en fazla 3 sınava girme hakkı verilir. Yenileme sınavlarında başarısız olanların veya sertifika süresi dolanların yeniden eğitim almaları gerekir.
TMGDS süresi bitmeden Bakanlığın yaptığı sınava girip başarılı olan kişilerin sertifikaları, sertifika süresinin bitim tarihinden itibaren 5 yıl süreyle temdit edilir.

TMGD’ ler yenileme sınavına girmeden önce en az 16 ders saatinden ( 2 gün* 8 saat ) az olmamak şartıyla 2 yılda bir “Yenileme Eğitimi” zorunluluğu vardır .

01.01.2019 tarihinden itibaren TMGD belgesini yenilemek isteyeceklerden mevcut belge süresi  5 yıl için en az iki sefer yenileme eğitimi almış olmaları şartı aranır.

TMGD süresi geçmiş bir sertifikayla faaliyette bulunamaz. Söz konusu kişilerin geçersiz sertifikayla faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde, bu kişilerin Bakanlığın yapacağı sınavlara 2 yıl süreyle girmelerine müsaade edilmez.

TMGD sınavında başarılı olmuş adaylar TMGD sertifikalarını nasıl alabilir ?

TMGD Sınavının da Başarılı Olanlar İçin Sertifika Alım Süreci

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sınavında 70 puan alarak başarılı olup Sertifika (TMGDS) almaya hak kazanan adaylar aşağıda listelenen gerekli evrakları posta yoluyla aşağıdaki adrese göndererek veya  şahsen de ilgili genel müdürlüğe başvurarak  yapabilir.

TMGD Sertifikası için başvuru adresi:
TC.Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
GMK Bulvarı No:128/A
Maltepe/ANKARA TÜRKİYE
Bakanlığa gönderilmesi gereken evraklar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 1. Dilekçe (Örneği aşağıdadır)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Üniversite mezuniyetini gösterir diploma veya bitirme belgesinin noter onaylı sureti (Diploma yabancı bir ülkeden alınmış ise Yeminli Tercüme Bürolarınca yapılmış Türkçe tercümesinin noter onaylı sureti ),
 4. Dekont (Halk Bankası e-devlet ödemelerinden TMGD sınav ücretinin yatırıldığı hesaba TMGD Harç Bedeli olarak 571 TL yatırıldığına dair dekont aslı.TC numaranızı verdiğinizde sistemde isminizin görülmesi gerekmektedir)

Belgeniz dilekçenizde belirttiğiniz adrese Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından posta ile gönderilecektir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TC.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

Bakanlığınızca ……………………. tarihinde Ankara’da yapılan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavında …….. puan alarak başarılı oldum. TMGD Sertifikası için belgelerim ekte sunulmakta olup, gereğini arz ederim.(tarih)

İMZA

Adres:                                                                                                     Adı- Soyadı

Cep tel:

E-mail:

EKLER:

 1. Kimlik Fotokopisi
 2. Lisans Belgesi
 3. TMGD Sertifika Ücreti Dekontu
IMDG KOD nedir ? Kuruluşlara ne gibi yükümlülükler getirmektedir?

Deniz yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği ilk olarak 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, daha sonra 11 Şubat 2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile revize edilmiştir. Söz konusu yönetmelik, deniz yoluyla taşınan tehlikeli yükler kapsamında verilecek eğitimlerle ilgili hususları düzenlemektedir.
Anılan yönetmelik ve taraf olduğumuz 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS 74) zorunlu bir eki olan IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde hangi faaliyetlerde bulunan kişilerin hangi eğitimleri alacağı  Denizcilik Müsteşarlığının 27 Mart 2013  tarih 2011/49 Sayılı Genelgesinne  (2013 / TMKTDGM-01/EĞİTİM)  aşağıdaki gibi  belirtilmiştir.

a-Genel Farkındalık Eğitimi: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre ait; kara ve liman tesisi personeli ile tehlikeli yük taşımacılığı ve ticareti konularında istihdam edilen personelin yanı sıra IMDG Kod kapsamında tanımlanmış UN No’su (Birleşmiş Milletler Numarası) bulunan tehlikeli yüklerin deniz yoluyla dökme olarak gelip gerek boru hatlarıyla ve gerekse diğer donanımlarla kıyı tesislerindeki tank veya depolara stoklanan yüklerin buralardan kara tankerlerine/araçlarına aktarma işlemini gerçekleştiren personelin almaları gereken eğitimlerdir.

b-Göreve Yönelik Eğitim: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kara ve liman tesisi personeli ile bu Genelgede tanımlanan görevleri yerine getirecek personelin Genel Farkındalık Eğitimine ilave olarak kendi görev alanlarıyla ilgili almaları gereken eğitimlerdir.
Göreve Yönelik Eğitimleri alması gerekenler ve eğitim kapsamını gösteren tablo Ek’te, sunulmuştur.   

Genel Farkındalık Eğitimlerinin tamamlanmasını takip eden iki yıl içinde farklı alanlarla ilgili Göreve Yönelik Eğitimlere katılım sağlanabilir. Göreve Yönelik Eğitimler sonucu düzenlenecek sertifikalarda görev alanı yazılması zorunludur.

IMDG Kod kapsamındaki işlerle ilgili göreve yeni başlayan personelin işe girişinden sonra en geç 3 ay içinde bu eğitimleri almaları zorunludur.

c-Yenileme Eğitimi: Bu Genelge kapsamında belirtilen görevlerde bulunan personelin Genel Farkındalık Eğitimi ve Göreve Yönelik Eğitimlerin yanı sıra iki yılda bir almaları gereken eğitimlerdir.
Yenileme Eğitimleri, Göreve Yönelik Eğitimlerin tamamlanması sonucu düzenlenen sertifika tarihinden itibaren en geç 2 yıl sonra gerçekleştirilmelidir. Bu süre, mücbir sebepler nedeniyle iki yıllık sürenin dolmasından itibaren en fazla 3 ay uzatılabilir. Bu süre sonunda yenileme eğitimine katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır ve bu kişilere Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri tamamlamadan yeniden sertifika düzenlenmez. 

(2) Denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerin, liman tesislerinden kara tesislerine veya kara tesislerinden liman tesislerine taşınması işlemini gerçekleştirecek olan karayolu taşıt  sürücülerinin liman tesislerine girebilmeleri için; geçerli ve yapılan taşımaya uygun SRC 5 Belgesine veya IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Semineri Katılım Sertifikasına sahip olması yeterli olacaktır. 

 

 

IMDG KOD kapsamında hangi eğitimler alınmalıdır?

 IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde hangi faaliyetlerde bulunan kişilerin hangi eğitimleri alacağı  Denizcilik Müsteşarlığının 27 Mart 2013  tarih 2011/49 Sayılı Genelgesinne  (2013 / TMKTDGM-01/EĞİTİM)  aşağıdaki gibi  belirtilmiştir.

a-Genel Farkındalık Eğitimi: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre ait; kara ve liman tesisi personeli ile tehlikeli yük taşımacılığı ve ticareti konularında istihdam edilen personelin yanı sıra IMDG Kod kapsamında tanımlanmış UN No’su (Birleşmiş Milletler Numarası) bulunan tehlikeli yüklerin deniz yoluyla dökme olarak gelip gerek boru hatlarıyla ve gerekse diğer donanımlarla kıyı tesislerindeki tank veya depolara stoklanan yüklerin buralardan kara tankerlerine/araçlarına aktarma işlemini gerçekleştiren personelin almaları gereken eğitimlerdir.Eğitim süresi 1 gündür 

b-Göreve Yönelik Eğitim: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kara ve liman tesisi personeli ile bu Genelgede tanımlanan görevleri yerine getirecek personelin Genel Farkındalık Eğitimine ilave olarak kendi görev alanlarıyla ilgili almaları gereken eğitimlerdir.
Göreve Yönelik Eğitimleri alması gerekenler ve eğitim kapsamını gösteren tablo Ek’te, sunulmuştur.   

Genel Farkındalık Eğitimlerinin tamamlanmasını takip eden iki yıl içinde farklı alanlarla ilgili Göreve Yönelik Eğitimlere katılım sağlanabilir. Göreve Yönelik Eğitimler sonucu düzenlenecek sertifikalarda görev alanı yazılması zorunludur.

Göreve yönelik eğitim süresi 2,5 gün olup ,bu eğitimin sonunda yarım günde emniyet eğitimi verilir. 

IMDG Kod kapsamındaki işlerle ilgili göreve yeni başlayan personelin işe girişinden sonra en geç 3 ay içinde bu eğitimleri almaları zorunludur.

c-Yenileme Eğitimi: Bu Genelge kapsamında belirtilen görevlerde bulunan personelin Genel Farkındalık Eğitimi ve Göreve Yönelik Eğitimlerin yanı sıra iki yılda bir almaları gereken eğitimlerdir.
Yenileme Eğitimleri, Göreve Yönelik Eğitimlerin tamamlanması sonucu düzenlenen sertifika tarihinden itibaren en geç 2 yıl sonra gerçekleştirilmelidir. Bu süre, mücbir sebepler nedeniyle iki yıllık sürenin dolmasından itibaren en fazla 3 ay uzatılabilir. Bu süre sonunda yenileme eğitimine katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır ve bu kişilere Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri tamamlamadan yeniden sertifika düzenlenmez. 

Yenileme eğitim süresi emniyet eğitimi ile birlikte  1,5 gün dür.

(2) Denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerin, liman tesislerinden kara tesislerine veya kara tesislerinden liman tesislerine taşınması işlemini gerçekleştirecek olan karayolu taşıt  sürücülerinin liman tesislerine girebilmeleri için; geçerli ve yapılan taşımaya uygun SRC 5 Belgesine veya IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Semineri Katılım Sertifikasına sahip olması yeterli olacaktır. 

 

 

IMDG KOD kapsamında kimler eğitim almalıdır?

 IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde hangi faaliyetlerde bulunan kişilerin hangi eğitimleri alacağı  Denizcilik Müsteşarlığının 27 Mart 2013  tarih 2011/49 Sayılı Genelgesinne  (2013 / TMKTDGM-01/EĞİTİM)  aşağıdaki gibi  belirtilmiştir.

a-Genel Farkındalık Eğitimi: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre ait; kara ve liman tesisi personeli ile tehlikeli yük taşımacılığı ve ticareti konularında istihdam edilen personelin yanı sıra IMDG Kod kapsamında tanımlanmış UN No’su (Birleşmiş Milletler Numarası) bulunan tehlikeli yüklerin deniz yoluyla dökme olarak gelip gerek boru hatlarıyla ve gerekse diğer donanımlarla kıyı tesislerindeki tank veya depolara stoklanan yüklerin buralardan kara tankerlerine/araçlarına aktarma işlemini gerçekleştiren personelin almaları gereken eğitimlerdir.

b-Göreve Yönelik Eğitim: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kara ve liman tesisi personeli ile bu Genelgede tanımlanan görevleri yerine getirecek personelin Genel Farkındalık Eğitimine ilave olarak kendi görev alanlarıyla ilgili almaları gereken eğitimlerdir.
Göreve Yönelik Eğitimleri alması gerekenler ve eğitim kapsamını gösteren tablo Ek’te, sunulmuştur.   

Genel Farkındalık Eğitimlerinin tamamlanmasını takip eden iki yıl içinde farklı alanlarla ilgili Göreve Yönelik Eğitimlere katılım sağlanabilir. Göreve Yönelik Eğitimler sonucu düzenlenecek sertifikalarda görev alanı yazılması zorunludur.

IMDG Kod kapsamındaki işlerle ilgili göreve yeni başlayan personelin işe girişinden sonra en geç 3 ay içinde bu eğitimleri almaları zorunludur.

c-Yenileme Eğitimi: Bu Genelge kapsamında belirtilen görevlerde bulunan personelin Genel Farkındalık Eğitimi ve Göreve Yönelik Eğitimlerin yanı sıra iki yılda bir almaları gereken eğitimlerdir.
Yenileme Eğitimleri, Göreve Yönelik Eğitimlerin tamamlanması sonucu düzenlenen sertifika tarihinden itibaren en geç 2 yıl sonra gerçekleştirilmelidir. Bu süre, mücbir sebepler nedeniyle iki yıllık sürenin dolmasından itibaren en fazla 3 ay uzatılabilir. Bu süre sonunda yenileme eğitimine katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır ve bu kişilere Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri tamamlamadan yeniden sertifika düzenlenmez. 

(2) Denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerin, liman tesislerinden kara tesislerine veya kara tesislerinden liman tesislerine taşınması işlemini gerçekleştirecek olan karayolu taşıt  sürücülerinin liman tesislerine girebilmeleri için; geçerli ve yapılan taşımaya uygun SRC 5 Belgesine veya IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Semineri Katılım Sertifikasına sahip olması yeterli olacaktır. 

 

IMDG KOD kapsamındaki eğitimler ne zaman alınmalıdır ?

 IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde hangi faaliyetlerde bulunan kişilerin hangi eğitimleri alacağı  Denizcilik Müsteşarlığının 27 Mart 2013  tarih 2011/49 Sayılı Genelgesinne  (2013 / TMKTDGM-01/EĞİTİM)  aşağıdaki gibi  belirtilmiştir.

a-Genel Farkındalık Eğitimi: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kamu ve özel sektöre ait; kara ve liman tesisi personeli ile tehlikeli yük taşımacılığı ve ticareti konularında istihdam edilen personelin yanı sıra IMDG Kod kapsamında tanımlanmış UN No’su (Birleşmiş Milletler Numarası) bulunan tehlikeli yüklerin deniz yoluyla dökme olarak gelip gerek boru hatlarıyla ve gerekse diğer donanımlarla kıyı tesislerindeki tank veya depolara stoklanan yüklerin buralardan kara tankerlerine/araçlarına aktarma işlemini gerçekleştiren personelin almaları gereken eğitimlerdir.

b-Göreve Yönelik Eğitim: IMDG Kod kapsamındaki yüklerle ilgili faaliyette bulunan kara ve liman tesisi personeli ile bu Genelgede tanımlanan görevleri yerine getirecek personelin Genel Farkındalık Eğitimine ilave olarak kendi görev alanlarıyla ilgili almaları gereken eğitimlerdir.
Göreve Yönelik Eğitimleri alması gerekenler ve eğitim kapsamını gösteren tablo Ek’te, sunulmuştur.   

Genel Farkındalık Eğitimlerinin tamamlanmasını takip eden iki yıl içinde farklı alanlarla ilgili Göreve Yönelik Eğitimlere katılım sağlanabilir. Göreve Yönelik Eğitimler sonucu düzenlenecek sertifikalarda görev alanı yazılması zorunludur.

IMDG Kod kapsamındaki işlerle ilgili göreve yeni başlayan personelin işe girişinden sonra en geç 3 ay içinde bu eğitimleri almaları zorunludur.

c-Yenileme Eğitimi: Bu Genelge kapsamında belirtilen görevlerde bulunan personelin Genel Farkındalık Eğitimi ve Göreve Yönelik Eğitimlerin yanı sıra iki yılda bir almaları gereken eğitimlerdir.
Yenileme Eğitimleri, Göreve Yönelik Eğitimlerin tamamlanması sonucu düzenlenen sertifika tarihinden itibaren en geç 2 yıl sonra gerçekleştirilmelidir. Bu süre, mücbir sebepler nedeniyle iki yıllık sürenin dolmasından itibaren en fazla 3 ay uzatılabilir. Bu süre sonunda yenileme eğitimine katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır ve bu kişilere Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri tamamlamadan yeniden sertifika düzenlenmez. 

(2) Denizyoluyla taşınan tehlikeli yüklerin, liman tesislerinden kara tesislerine veya kara tesislerinden liman tesislerine taşınması işlemini gerçekleştirecek olan karayolu taşıt  sürücülerinin liman tesislerine girebilmeleri için; geçerli ve yapılan taşımaya uygun SRC 5 Belgesine veya IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim Semineri Katılım Sertifikasına sahip olması yeterli olacaktır. 

 

IMDG KOD kapsamında alınan eğitimlerin geçerlilik süresi nedir ?

IMDG Kod kapsamındaki işlerle ilgili personelin almış olduğu   genel farkındalık ve göreve yönelik eğitimlerin geçerliliği 2 yıldır .Bu eğitimlerin yenilenmesi ,eğitimlerin tamamlanması sonucu düzenlenen sertifika tarihinden itibaren en geç 2 yıl sonra gerçekleştirilmelidir. Bu süre, mücbir sebepler nedeniyle iki yıllık sürenin dolmasından itibaren en fazla 3 ay uzatılabilir. Bu süre sonunda yenileme eğitimine katılmayanların sertifikaları geçersiz sayılır ve bu kişilere Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitimleri tamamlamadan yeniden sertifika düzenlenmez.

IMDG KOD kapsamındaki eğitimleri kimler verebilir ?

Bu eğitimler sadece   Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarca ve yine bu kurum tarafından yetkilendirilmiş eğitmenler tarafından verilebilir.

3E Akademi ve 3E Danışmanlık bakanlık tarafından IMDG KOD eğitimi vermeye yetkilendirilmiş eğitim kuruluşu olup tüm  eğitmenlerimiz de yetkilendirilmiş eğitmenlerdir.

Tüm yetki belgelerimiz  web sitemizdeki “Kurumsal ” ve alt menüsü “Yetki Belgelerimiz “bölümünde gösterilmiştir.  

TMGD Sınav Giriş Belgesini nasıl çıkarabilirim ?

Sınav Giriş belge çıkarma süreci